Над 300 служители от центровете за спешна медицинска помощ в София, Хасково, Кърджали, Бургас, Стара Загора, Добрич, Ямбол и Смолян преминаха специализираното петдневно обучение по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС).


Обученията се водят от доказани български лекари с различни медицински специалности и богат професионален опит. До 13 декември, в рамките на проекта са обучени 322-ма души от работещите в системата на спешна помощ. Графиците са изготвени така, че до май 2021 г. всички близо 7000 служители да преминат обучения, в това число и новопостъпилите, съобщават от Министерство на здравеопазването.


Предвидени са теоретична и практическа част, като всяка група е ангажирана в рамките на пет дни в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. За целите на курсовете на разположение са 28 високотехнологични манекени, като и 43 симулатора, закупени в изпълнение на проекта ПУЛСС – реализиран в рамките на предходния програмен период.Припомняме, че за изпълнител на обучението, след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), беше избрана Университетска болница „Пирогов“.


За целта бяха създадени методика и програми за обучението на всички категории персонал от спешните центрове и отделения, както и методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности в системата на спешната помощ. Изготвени са и диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми. Стойността на договора е до 717 592, 55 лв. без ДДС.


Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020. Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.