На 1 април 2019 г. Център „Фонд за лечение на деца“ приключва дейността си. Неговите функции свързани с организационното и финансово подпомагане за лечение на лица до 18-годишна възраст в страната и чужбина се поемат от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Това е записано в проект постановление на Министерски съвет, което предстои да бъде обнародвано в „Държавен вестник“.


За дейностите, свързани със закриването на Фонда за лечение на деца е създадена комисия, в чиито състав влизат представители на Министерството на здравеопазването, Център „Фонд за лечение на деца“ и Националната здравноосигурителна каса. Финализирането на задачите – съставянето на приемо-предавателен протокол за прехвърляне на активите, пасивите, архива и другите права и задължения, трябва да се случи до 31 март 2019 г.


До закриването си Фонда за лечение на деца ще разглежда процедури по подадените до него заявления и изпълнява заповеди на директора на Център „Фонд за лечение на деца“ за организационно и финансово подпомагане по досегашния ред до 31 март 2019 г. Неприключилите до 31 март 2019 г. процедури по заявления за организационно и финансово подпомагане, подадени до Център „Фонд за лечение на деца“ се поемат от НЗОК, която ги довършва по новия ред. Заповедите на директора на Център „Фонд за лечение на деца“ за организационно и финансово подпомагане, издадени до 31 март 2019 г., запазват действието си и се изпълняват от НЗОК, е записано още в постановлението на Министерски съвет.


 

„С постановлението се очаква постигането на безпроблемен преход при изпълнение на дейностите от обхвата на Фонда за администриране от НЗОК след 31 март 2019 г. С това се очаква да се осигури оптимизиране на процедурите за разглеждане на заявленията и ефективно разходване на обществените средства за подпомагане на лечението на деца за дейности от обхвата на чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето“, е записано и в доклада на здравния министър Кирил Ананиев.