Министерството на здравеопазването (МЗ) сформира работна група, която да разгледа отново параметрите на обществената поръчка за шестте медицински хеликоптера, която беше прекратена, поради неизпълнение на задължителното изискване оферираните хеликоптери и оборудване към тях, да са на цена равна или по-ниска от заложения от възложителя максимален финансов ресурс.

 

Цената надвишава с близо 21 милиона лева определения от държавата бюджет без ДДС. Сумата излиза над 123 милиона лева без ДДС.


 

Водещата цел на здравните власти е да се направят преценка и анализ на условията, при които би могъл успешно да бъде възложен и изпълнен проектът за спешната медицинска помощ по въздух. В зависимост от потенциалните рискове, в случай на необходимост, МЗ ще предложи и промени в условията на процедурата. 

 

В работната група се предвижда да вземат участие експерти – представители на всички институции, ангажирани с процеса и процедурата по придобиване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния, в това число представители на Държавния авиационен оператор, Специализирания отряд „Въздушно наблюдение“ към Главна дирекция „Гранична полиция“ на МВР, държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на МТС. 

 

Към настоящия момент няма риск от неспазване на сроковете, заложени по проект „Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха“ – част от Националния план за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да създаде система за предоставяне на модерна и квалифицирана спешна въздушна помощ, заявяват от Здравното ведомство.

 

“Министерството на здравеопазването полага всички необходими усилия в съответствие с българското и европейското законодателство, за да бъде успешно завършен проектът по въвеждане на спешната медицинска помощ по въздух”, написха от ресорното министерство на официалния си сайт.

 

Заложеният в прекратената процедура за закупуване на хеликоптери бюджет е финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ по Проект № BG16RFOP001-4.002-0001 „Осигуряване на въздушни превозни средства за реакция при спешни медицински състояния“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие и по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.