Министерството на здравеопазването констатира, че през последните две години Специализирана болница за активно лечение по хематологични заболявания (СБАЛХЗ) в София е бракувала голямо количество от скъпи лекарствени продукти, приложими при лечение на пациенти, страдащи от хематологични заболявания. 

 

След извършване на проверката от Дирекция „Вътрешен одит“, Здравното ведомство изпрати сигнал до директора на Главна дирекция „Национална полиция“.


 

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова, в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружеството, е извършила промяна в състава на съвета на директорите на хематологичната болница. Тя ще влезе в сила след вписване в Търговския регистър.

 

През последните няколко дни в общественото пространство бяха разпространени твърдения, че след промяната на съвета на директорите, работещите в лечебното заведение няма да получат заплатите си. Министерството на здравеопазването определи информацията като невярна

 

Промените в състава на съвета на директорите на СБАЛХЗ, съгласно разпоредбите на Търговския регистър, имат действие от вписването на въпросните промени в Търговския регистър

 

До вписване на промените в Търговския регистър, лицата на които е възложено управлението на болницата, в случая на проф. д-р Бранимир Спасов в качеството му на изпълнителен директор, има всички правомощия, свързани с управлението на дружеството.

 

Към момента Христина Гавазова е председател на съвета на директорите, а Виолета Владимирова е заместник-председател. Зам.-директор по лечебна дейност е доц. д-р Георги Арнаудов, по административната - Мартин Арсов.

 

Не съществува период, в който дружеството остава без „легитимно ръководство“, тъй като вписаният съвет на директорите управлява до момента на вписване на новоизбраните членове на съвета. 

 

За проф. д-р Б. Спасов няма правна пречка да извърши необходимите действия за заплащане на възнагражденията на персонала, както и другите належащи действия, свързани с безпроблемното функциониране на лечебното заведение. 

 

Вписването на новите членове на съвета на директорите се очаква да се случи в рамките на няколко дни, като необходимите документи са подадени в Търговския регистър.

 

До провеждането на конкурс, като изпълнителен директор предстои да бъде вписана д-р Галя Кондева - Мънкова, която и към момента е член на съвета на директорите. 

 

Това бе официалната позиция на Здравното ведомство.