Министерството на здравеопазването публикува отново единния стандарт за финансово управление на държавните болници. След поредица от разговори с директори на държавни лечебни заведения, екипът на министър Кирил Ананиев нанесе някои промени в него.  Основната му цел е по-добро финансово управление на държавните лечебни заведения за болнична помощ – търговски дружества.

 

Лечебните заведения за болнична помощ ще трябва да представят своя отчет в здравно министерство на всеки три месеца, както и допълнителна информация към него, ако се налага. От ресорното ведомство уточниха, че новият начин на отчетност ще бъде дискутиран в оперативен план с финансистите на болниците. 


 

Единният финансов стандарт ще бъде неразделна част от договорите за възлагане на управлението на държавните болници. В него е записано, например, че положителният текущ финансов резултат не може да бъде основание за извършване на непланирани разходи. „Ръководителите на лечебните заведения за болнична помощ се задължават ежегодно да планират приходите и разходите, активите и пасивите за средносрочен период – три години. Изготвените прогнози следва да бъдат съобразени с действащата нормативна уредба, основните допускания по средносрочната бюджетна прогноза и всички настъпили промени в нормативната уредба“, се казва в документа.

NEWS_MORE_BOX

 

Ръководителите на лечебните заведения ще осъществяват мониторинг на текущото финансово състояние на болниците, който трябва да се основава на система от показатели за наблюдение и оценка. 

 

„При изплащане на допълнителни възнаграждения на персонала, лечебното заведение следва да има изготвен план за обслужване на просрочени задължения, в съответствие с Бизнес - програмата Приложение № 3, както и да докаже възможностите за тяхното намаляване или задържане спрямо размера им от предходната година“, пише още в актуализирания от Министерството на здравеопазването (МЗ) единен стандарт за финансово управление на държавните болници.