Ръководството на Медицинския университет-Плевен и екипът за управление на проект “Център за компетентност „Леонардо Да Винчи“ обявяват конкурси за назначаване на изследователи

 

Те се осъществяват по програма „Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия.


 

Финансирани са от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" и Европейския фонд за регионално развитие.

 

Обявените в конкурса позиции са разпределени в три работни пакета.  

 

Първият се отнася до „Персонализирана медицина“. В него се обявяват длъжностите Категория „Водещ изследовател R2“ - „Експерт“ за Позиция 1; Категория „Водещ изследовател R2“ - „Лекар“ за Позиция 5; категория „Водещ изследовател R2“ - „Лекар“ за Позиция 8, категория „Изследовател без научна степен R1“ – „Химик“ за Позиция 10 и категория „Технически сътрудник“ – „Лаборант“ за позиция 12.

 

Вторият работен пакет се отнася до „3D и телемедицина“. В него се обявяват длъжностите Категория „Водещ изследовател R3“ – „Изследовател 3D ортопедия“ за позиция 2 и Категория „Водещ изследовател R3“ – „Изследовател 3D медицински биотехнологии“ за позиция 2.

 

Третият се отнася до „Минимално инвазивна хирургия“. В него се обявяват длъжностите Категория „Изследовател без научна степен R1“ – „Млад учен обща/онкологична хирургия“ за позиция 9.

 

Изискванията и основните функции към цитираните длъжности по позиции са съгласно текстовете от проектната обосновка, отразени подробно в обявите за отделните конкурсни длъжности, достъпни за изтегляне на официалния сайт на МУ-Плевен.

 

Срокът за подаване на документи е 14-ти март, 2022 г. (пет работни дни от датата на обявяването на конкурсите по цитираните позиции). 

 

Всички необходими документи и образци за участие в конкурса са публикувани на сайта на университета, като прикачени файлове. Те трябва да се подготвят и подадат, съгласно приложените образци.

 

МУ-Плевен има обновен спортен комплекс, две студентски общежития, модерна университетска библиотека, собствен издателски център. Отговаря на всички изисквания за самостоятелно висше медицинско училище. Понастоящем висшето училище има структура от четири факултета – Факултет „Медицина”, Факултет „Обществено здраве”, Факултет „Здравни грижи” и новоразкрития Факултет „Фармация“. 

 

Медицинският колеж и Департаментът за езиково обучение също са основни звена в структурата на висшето училище. Най-младото звено е Научноизследователският институт. 

 

Университетът провежда обучение в 14 специалности, по 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 4 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи и обществено здраве.