Медицинският университет-Плевен обяви прием на кандидати за студентска мобилност с цел практика по програма „Еразъм +“ за летен семестър 2022/2023 г. Срокът за подаването на документите е 14 октомври 2022 г.

 

Могат да кандидатстват студенти, завършили втори курс от своето обучение за Факултет “Медицина” и завършен първи курс за Факултет “Фармация”, Факултет “Обществено здраве”, Факултет “Здравни грижи”и Медицински колеж.


 

Студентите трябва да са със среден успех от следването до момента не по-малък от „Много добър“ 4,50 и положени всички изпити.

 

Кандидатите трябва да владеят съответния чужд език на необходимото ниво за провеждане на обучението;

Студенти трябва да са завършили семестриално до една година след приключване на обучението си.

 

Могат да кандидатстват и докторанти, със срок на докторантурата, изтичащ след приключване на мобилността и с утвърден от Факултетния съвет план на докторантурата, минимален среден успех от дипломата за висше образование „Много добър 4,50“.

 

Необходимите документи при кандидатстване са формуляр (по образец) за участие в студентска мобилност, уверение от Студентската канцелария на съответния факултет за среден успех от началото на следването до момента, сертификат, доказващ ниво на езикова подготовка, мотивационно писмо за участие.

 

Програмата предлага финансова подкрепа за класираните и преминали през селекция студенти по програма „Еразъм +“ 2022/2023 г.

 

„Еразъм+“ е програмата на Европейския съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.

 

Нейният прогнозен бюджет е 26,2 млрд. евро. Това е почти два пъти повече в сравнение с предходната програма (за периода 2014 - 2020 г.).

 

В програмата за 2021—2027 г. се обръща особено внимание на социалното приобщаване, екологичния и цифровия преход и насърчаването на участието на младите хора в демократичния живот.

 

Чрез нея се подкрепят приоритети и дейности, посочени в европейското пространство за образование, плана за действие в областта на цифровото образование и Новата европейска програма за умения.

 

С програмата също така се подкрепя Европейският стълб на социалните права, изпълнява се стратегията на ЕС за младежта за периода 2019 - 2027 г. и се развива европейското измерение в спорта.

 

„Еразъм+“ предлага възможности за мобилност и сътрудничество в областта на висшето образование и професионалното образование и обучение.