Министерският съвет прие актуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от Covid-19.

 

Основните цели на дейностите, разписани в документа, са да се ограничат заболяемостта и смъртността от Covid-19, да се намали натоварването върху здравната система в страната, както и да се създаде адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за недопускане на евентуално масово разпространение на коронавирусната инфекция.


 

Основните дейности в Националния оперативен план са свързани с провеждането на епидемиологичен и вирусологичен надзор, създаване на възможности за достъпна лабораторна диагностика, осигуряването на ваксини срещу Covid-19 и лекарствени продукти, както и гарантирането на качествена и достъпна медицинска помощ за пациентите.

 

В Плана са определени общо 5 етапа, като за всеки етап са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят въз основа на ясен математически модел, отчитащ 14-дневната заболеваемост по региони, % заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла.

 

Основните дейности на надзора на Covid-19 са  регистрация и съобщаване на броя на заболелите и починалите, определяне на заболяемостта и смъртността по възрастови групи, с определяне на групите в риск от тежко протичане, хоспитализация и смърт. 

 

Предвижда се мониторинг на епидемичното разпространение и интензивност на епидемичния процес, както и провеждане на текущ анализ на епидемичното разпространение (заболяемост, смъртност, 4 засегнати региони, засегнати възрастови групи, заболяемост при медицински специалисти и други основни професии, използваемост на болничните легла - наличност и необходим брой. 

 

Ще се оценява на тежестта на ситуацията и ще се откриват и ограничават епидемичните взривове, причинени от SARS-CoV-2 и неговите варианти. Ще се прилагат противоепидемични мерки, в т.ч. изолация на болните, проследяване и установяване на близките контактни лица и тяхното карантиниране, изолационноограничителни, хигиенни и др. с цел намаляване на риска от разпространение на Covid-19 в обществото. 

 

Ще се провежда засилен сентинелен надзор на грип и остри респираторни заболявания за уточняване на съвместната циркулация на грипни вируси, SARS-CoV-2 и на други респираторни патогени.

 

Целият Национален план за справяне с пандемията от Covid-19 е достъпен на официалния сайт на Министерството на здравеопазването.