Медицинският университет-София е сред научните институции с най-добри постижения при академичната мобилност и стажовете. Това сочи докладът на Alliance4Life, в който участват 12 университета и научни центрове от Централна и Източна Европа. 

 

Документът картографира добрите практики в системите за кариерно развитие на научно-изследователските екипи на организациите-участници, сред които е и Медицинският университет-София. 


 

Представен е полезен набор от добри практики, който е свободно достъпен за други изследователски организации, които се стремят да привличат, развиват и мотивират таланти. 

 

Защо Медицинският университет-София има място в доклада на Alliance4Life?

 

Медицинският университет-София, е подписал официално над 150 институционални споразумения за академичен обмен и 33 меморандума за академично сътрудничество с подобни образователни институции по целия свят. В рамките на програма ЕРАЗЪМ + университетът работи интензивно с около 70 медицински факултета в Европа и от няколко години работи и с университети извън Европейския съюз, по-специално със страни като Япония, САЩ, Русия, Швейцария и др.

 

През 2019 г. са приети няколко документа от Академичния съвет, регламентиращи международна мобилност на университета. Те включват вътрешни правила за управление на мобилността, Стратегия за интернационализация, Процедура за признаване на периоди в чужбина, определена политика.

 

Използването на данните от доклада и черпенето на опит от партниращите университети, е една от стъпките, които Медицинският университет-София предприема като част от комплексния процес по развитие на Стратегия за подбор и кариерно развитие на изследователите и по кандидатстване за наградата HR Excellence in Research (Изключителни постижения в управлението на човешки ресурси за изследователи).  Постигането на тези цели биха го направили желан партньор по научни проекти, както и авторитетен работодател за научни специалисти от България и чужбина.  

 

Какви са основните изводи от доклада?

 

Основната самооценка потвърди, че системите за човешки ресурси в изследователските организации в региона са все още слабо развити. Положителен аспект в предприетото проучване е, че във всички 9 области поне една от 12-те институции е оценена като напреднала и следователно може да сподели добри практики с останалите

 

Такава е ситуацията с първия индикатор “Подготовка и получаване на наградата HR Excellence in Research”, където от 12 институции цели шест са нейни носители.

 

Университетът Масарик-CEITEC, Чехия, и Медицинският университет в Лудж, Полша се оценяват като „напреднали“ в системата за изпълнение на наградата. В раздела „Кариерно развитие/система за надграждане компетенциите на изследователите“ пък са измерени най-висок брой декларирани оценки „напреднали“. 

 

По отношение на „Мобилност и стажовете“, най-добрите оценки са представени от Медицинския университет – София и от Университета в Тарту, Естония. 

 

Сред слабо развитите сфери на човешките ресурси са: укрепване на груповите лидери като мениджъри, предоставяне на услуги за посрещане на чуждестранни служители и интеграционната подкрепа като цяло, както и организационната култура на университета като инструмент за добро управление на човешките ресурси.

 

След големите промени в Централна и Източна Европа, научните организации в региона започнаха трансформацията си от фокусирани върху администриране на персонала към развиващи модерно управление на човешките ресурси.

 

В това предизвикателство ги подкрепя и консорциумът Alliance4Life, който има за цел да увеличи цялостното доверие към научните организации от Централна и Източна Европа. С доклада си за добрите практики в човешките ресурси, консорциумът търси да мотивира другите организации в региона и дава практически препоръки за промени в кариерните системи за развитие в сферата на биомедицинските науки.