От 1-ви януари, 2022 г., във връзка с пандемията от Covid-19, в деня след поставяне на ваксина за работещите в Медицински университет - София се допуска отсъствие от работа, с разрешение от администрацията. Увеличават се заплатите с 10%, считано от същата дата. 

 

Това стана ясно след подписване на новия колективен трудов договор (КТД) между МУ-София и синдикалните партньори. Договорът бе подписан след преговори между ректора акад. Лъчезар Трайков, в качеството му на работодател, и партньорите. Той важи за 2 години. 


 

Според решението на Академичния съвет от 23.11.2021 г., индексирането на работна заплата ще се реализира при условие, че бъде приет Законът за държавния бюджет за 2022 г. и постановление на Министерски съвет за изпълнението му. 

 

Въз основа на това увеличение, ще се актуализира базата на стимулиране на клиничните преподаватели за студентско обучение на български език съгласно чл .47 ал.1 от КТД.

 

Утвърждава се Методика за еднократно Допълнително материално стимулиране за научна активност. Това цели да привлече и да задържи младите преподаватели чрез увеличаване на дела на брутното трудово възнаграждение, обвързано с усилията, научната и проектна дейност и приноса за постигането на целите на университета. 

 

Въвежда се еднократно допълнително материално стимулиране в края на настоящата година. То е за научна активност, но и във връзка с решение на Министерски съвет от юли, 2021 г., с което МУ-София придоби статут на  научно-изследователски университет. Критериите за изплащане на допълнително материално стимулиране са по следната скала:

 

– от 3 до 5 публикации (като първи автор) с импакт-фактор и/ или с не по-малко от 1 монография/ учебно/ научно помагало, и/ или с 1 участие в научен проект като ръководител, се заплаща сума х 60 лв./месечно – общо (12 м. х 60 лв) 720 лв в края на 2021 г.

 

– от 6 до 10 публикации (като първи автор) с импакт-фактор – 90 лв./месечно – 

общо (12 м. х 90 лв.) 1080 лв. в края на 2021 г.

 

над 11 публикации (като първи автор) с импакт – фактор – 120 лв./месечно

общо (12 м. х 120 лв.) 1440 лв. в края на 2021 г.

 

Считано от 01.01.2022 г., се въвежда еднократно допълнително материално стимулиране за научна активност – 1000 лв. в края на годината при изпълнение на 3 условия кумулативно:  2 публикации с импакт-фактор (като първи или последен автор), когато са несвързани с  академичното развитие на преподавателя, и не по-малко от 1 монография/учебно /научно помагало и 1 участие в научен проект като ръководител на проекта.

 

По-благоприятно заплащане на проведен преддипломен стаж със студенти, обучавани на английски език в Медицински факултет. То ще важи за учебните години, които влизат в обхвата на колективния трудов договор.  

 

Новият колективен трудов договор подлежи на вписване в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.