С 28 411 лекари разполага страната ни през 2011 г., показват данни на Националния статистически институт. За сравнение – през 2010 г. броят им е 27 997, а през 2009 г. - 27 988. 

 
Според статистиката за броя на медицинския персонал за миналата година лекарите по дентална медицина са 6 655. Медицинските специалисти по здравни грижи са 47 427, от тях 31 609 са медицински сестри. В лечебните и здравните заведения на основен трудов договор работят и 37 378 души друг персонал с немедицинско образование. 
 
11 807 лекари са със специалности с преобладаваща терапевтична насоченост,  5 903 с преобладаваща хирургична насоченост, 2 434 с преобладаваща клинико-диагностична насоченост, 983 лекари със специалности с друга насоченост.
 
Сред всички специалности в края на 2011 г. най-голям е делът на общопрактикуващите лекари  - 4 697, или 16,5% от всички практикуващи лекари в страната. 
 
Осигуреността с лекари в края на 2011 г. е 38,8 на 10 000 души от населението, а на лекарите по дентална медицина е 9,1 на 10 000 души.
 
Показателят за осигуреност с лекари по области варира от 25,6 до 50,2 на 10 000 души от населението. Най-висока е в областите, в чиито центрове има медицински университети и университетски болници. Стойности над този за страната има показателят за областите Плевен - 50,2, София, столица - 45,1, Варна - 45,0, Пловдив - 43,8, Ловеч - 43,7, Стара Загора - 42,9 и София - 39,0.
 
Най-ниски са стойностите на показателя в областите Разград - 25,6 на 10 000 души от населението, Силистра - 26,3, Перник - 26,5, и Кърджали - 26,6.
 
Осигуреността с болнични легла в Европейския съюз през 2009 г. е 550,9 на 100 000 души от населението. България има по-висок показател от този на 17 страни-членки, според данни на Евростат. По-висока от тази в България е осигуреността с болнични легла на 100 000 души  от съответното население в Германия, Австрия, Унгария, Чехия, Литва, Полша и Румъния.
 
В края на 2011 г. в страната функционират 344 заведения за болнична помощ с  47 391 легла в тях. От тях болниците са 315 с 44 811 легла. Заведенията за извънболнична помощ са 1 770 с 924 легла, а другите лечебни и здравни заведения са 150 с 4 546 легла.
 
Многопрофилните болници са 167 с 31 546 легла в тях, а специализираните - 148 с 13 265 легла. 
 
В сравнение с 2010 г. легловият фонд на болниците намалява с 2,2% изцяло за сметка на намаления брой на леглата в многопрофилните болници. Те са 167, като в тях е съсредоточен 70,4% от легловия фонд на всички болници в страната. 
 
Специализираните болници за активно лечение са 92 с 5  534 легла. Специализираните болници за долекуване и продължително лечение са 5 с 241 легла. 
 
В края на годината в страната функционират 16 специализирани болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация с 1 469 легла и 23 специализирани болници за рехабилитация с 3 573 легла. Държавните психиатрични болници са 12 с 2 448 легла.
 
В края на 2011 г. броят на заведенията за извънболнична помощ е 1 770 с 924 легла за краткосрочно лечение. В сравнение с 2010 г. броят на заведенията се увеличава с 9,7%, а броят на леглата в тях намалява с 1,5%. Увеличават се всички видове заведения за извънболнична помощ с изключение на денталните центрове, чийто брой остава непроменен към 31.12.2011 г.