Лечебните заведения, в които има ограничена дейност заради кризата с COVID-19, ще получат 85% от очакваните постъпления. Това обяви финансовият министър Владислав Горанов вчера по време на дебатите по актуализацията на бюджета.


По-късно през деня предложението му бе прието и подписано в присъствието на министъра на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), Българският лекарски съюз и Българският зъболекарски съюз (БЗС). По този начин ще бъде осигурено финансирането на дейностите, извършвани в условията на пандемия от COVID-19.

 


Месечните суми за изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ ще бъдат изчислени на базата на 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г. Ако отчетената дейност надвишава 85% от стойността на отчетената дейност за първото тримесечие на 2020 г., ще бъде заплатена по-високата сума.


Всеки изпълнител на болнична медицинска помощ ще получи сума на база 85% от средномесечния размер на отчетената и планирана дейност през 2020 г. Изпълнителите, които са изработили пълния или по-висок размер от тази база, ще получат изцяло плащания за извършената дейност през месец март 2020 г.


По информация на Здравната каса е приета Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия във връзка с обявената епидемична обстановка. Заплащане по този ред се извършва за месеците, през които на територията на страната със заповед на министъра на здравеопазването са въведени противоепидемични мерки.


Размерът на сумите, изплащани на изпълнителите на медицинска помощ, се определя от Здравната каса ежемесечно за всеки изпълнител на медицинска и/или дентална помощ и медико-диагностична дейност, сключил договор с Касата по реда на рамковия договор за медицинските дейности 2020 – 2022 г. и/или рамковия договор за денталните дейности 2020-2022. Това важи за всеки изпълнител, който е заявил изрично, че не желае да получава суми за неблагоприятни условия на работа.