От 01.03.2011 г. Националната здравноосигурителна каса ще заплаща за лечение на пациенти с редки заболявания, за поддържащо лечение на бъбречно трансплантирани пациенти, както и за перорално хормонално лечение на злокачествени заболявания.


Критериите, по които ще се отпускат лекарствените продукти от 01.03.2011 г., вече са готови и са публикувани на интернет страницата на НЗОК в рубрика „Лекарства”, линк „За договорните партньори на НЗОК” – „Изпълнители на медицинска/дентална помощ”.


За да започне НЗОК да реимбурсира медикаментите за лечението на посочените заболявания, е необходимо Комисията по позитивен лекарствен списък да ги прехвърли от Приложение 3 и 4 на Позитивния лекарствен списък в Приложение 1, което определя медикаментите за домашно лечение, за които заплаща здравната каса.