Оценката на лечебно заведение, подало заявление за одобрение за осъществяване на обучение на студенти и специализанти, ще се извършва от експертна комисия, определена от министъра на здравеопазването или от негов заместник-министър, предложен от специален Консултативен съвет.
Създаването на Консултативния съвет и експертната комисия към него са залегнали в нов проект на Наредба за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти, която Министерство на здравеопазването предлага за обществено обсъждане. 


Работата на бъдещия Консултативен съвет е да дава становище на здравния министър за одобряването или за отказ на определено лечебно заведение за извършва учебна дейност. Новата структура ще се състои от 13 членове, а в състава й се включват трима представители на Министерството на здравеопазването, двама представители на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, двама представители на Националната здравноосигурителна каса, двама представители на Българския лекарски съюз и по един представител на Българския зъболекарски съюз, Българския фармацевтичен съюз, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита правата на пациентите.


“Консултативният съвет на свое заседание избира експертна комисия за проверка на съответствието с критериите и условията на кандидатстващото за одобрение лечебно заведение. Съветът определя председател и състав на експертната комисия и прави предложение до министъра на здравеопазването за нейното назначаване”, е записано в проекта на Наредба.На свой ред експертната комисия ще следи за критериите и условията, на които трябва да отговаря структурата и организацията на дейността в лечебното заведение, необходимото оборудване и квалификацията на персонала, за да може лечебното заведение да осъществява учебните дейности. Това включва клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина и фармация, клинично обучение на студенти по специалности от професионално направление „Здравни грижи“ и следдипломно обучение на лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и специалисти по здравни грижи.