Медицинският университет-София обяви конкурс по документи за неклинични специалности и конкурс с писмен приемен изпит за лица с професионална квалификация "лекар по дентална медицина”. 

 

Документите за участие в конкурса се подават в отдел „Следдипломно обучение и университетско-болнична координация“ при Ректората на Медицинския университет-София, ет.12, стая 8 от 9 до 12 ч. и от 13 до 15:30 ч., в срок от 9-ти февруари, 2022 г. до 25-ти февруари, 2022 г. включително.


 

Класирането на кандидатите за неклинични специалности ще се извършва в низходящ ред въз основа на средноаритметичната оценка от общия успех и успеха от държавните изпити от дипломата за завършено висше образование. Може да се кандидатства за специалност “Орална хирургия”, “Протетична дентална медицина” и “Детска дентална медицина”.

 

Писмените работи ще се проверяват от комисия в състав председател и двама редовни членове.

 

Приемът на кандидатите по специалностите за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ ще се извърши с писмен конкурсен изпит, който ще се проведе по график при спазване на всички противоепидемични мерки, отнасящи се към момента.

 

Конкурсен изпит по орална хирургия предстои да се проведе на 28-ми февруари, 2022 г. от 08:00 часа в Катедрата по дентална, орална и лицево-челюстна хирургия на Факултета по дентална медицина. Продължителността на изпита е 4 часа.

 

Изпитът по протетична дентална медицина предстои да се проведе на 1-ви март, 2022 г. от 9:00 часа в 210-та зала на Факултета на дентална медицина, отново с продължителност 4 часа.

 

Конкурсният изпит по детска дентална медицина предстои да се проведе на 2-ри март, 2022 г. от 08:00 часа в 615-та зала в Факултета на дентална медицина, с продължителност 4 часа.

 

За местата, финансирани от държавата, могат да кандидатстват всички желаещи, независимо от това, че при предварителното обявяване на местата не са заявили своето желание.

 

За специалностите, за които има места финансирани от държавата, кандидатите могат да заявят своето желание и за двете форми на обучение.

 

Писмените работи ще се проверяват от комисия в състав председател и двама редовни членове. 

 

Класирането на кандидатите ще се извършва в низходящ ред въз основа  получената оценка от писмения изпит. 

 

Оценка е окончателна и писмената работа не подлежи на преразглеждане.

 

Информация относно таксите за конкурсните изпити и последвалите такси за обучение може да откриете на сайта на Медицинския университет-София.