Списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща необходимите лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, ще се утвърждава от Надзорния съвет на осигурителната институция, вместо с наредба на министъра на здравеопазването, както е в момента.

 

Това е една от заложените промени в Закона за здравното осигуряване, необходими за реализиране на краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система, научи Puls.bg.


 

С оглед формирането на здравната политика министърът на здравеопазването ще утвърждава с наредба критериите за включване на заболяванията в списъка, а оперативната дейност ще се извършва от здравната каса.

 

Предлага се от компетентността на Надзорния съвет да бъде и определянето на периодичността на актуализация на списъка, вместо това да се разписва на законово ниво. По този начин ще се постигне по-голяма гъвкавост на процеса, както от гледна точка на нуждите на пациентите, така и с оглед на бюджета на НЗОК.

 

От бюджета на касата ще се заплащат само лекарствени продукти, за които са договорени отстъпки.

NEWS_MORE_BOX

 

По отношение на лекарствените продукти за домашно лечение изискването за задължителни отстъпки ще касае тези с ново международно непатентно наименование, а при лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания, приложими в условията на болничната помощ, отстъпките ще са задължителни по отношение на всички лекарствени продукти, като се въвежда и нов вид отстъпка, а именно възможност за предоставяне на отстъпки в натура.

 

С измененията в Закона за здравното осигуряване се връща договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между Националната здравноосигурителна каса и изпълнителните на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите.

 

Възстановяват се арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица, в случай на констатирани нарушения на Националния рамков договор.

 

Създава се правна регламентация за извършване на съвместни проверки за спазване на правилата за добра медицинска практика, правилата за добра фармацевтична практика, правилата за добра практика и на утвърдените медицински стандарти.

 

Предлага се още в договорите между здравната каса и лечебните заведения да се договаря обем на медицинските дейности в рамките на общите обеми, договорени в Националния рамков договор, а медицинските дейности, извършени над договорения обем, да се заплащат на по – ниски цени.

 

Същевременно регионалните здравни каси няма да могат да сключват договори с болници, които в законоустановените срокове не са подали заявления за сключване на договори.