Националната здравноосигурителна каса, Българското дружество по кардиохирургия, Българското дружество по интервенционална кардиология и националния консултант по инвазивна кардиология доц. Иво Петров подписаха споразумение за съвместни действия и сътрудничество с цел осъществяване на реален контрол върху разходваните средства в областта на инвазивната кардиология и кардиохирургия, за постигане на необходимото качество на обслужване на пациентите, заложено в медицинските стандарти.

 

Това съобщиха от институцията.

Споразумението очертава рамка на сътрудничество между страните според техните компетенции, при спазване на българското законодателство и приложимите нормативни документи.


 

В рамките на това сътрудничество предстои да се изработят мерки за ефективно разходване на средствата от НЗОК за кардиология и кардиохирургия, като същевременно значително се повиши качеството на медицинското обслужване на пациентите.

NEWS_MORE_BOX


Страните по споразумението се обединиха около разбирането, че е необходимо да се извършва регулярен и непосредствен контрол на качеството на извършените процедури от съвместна експертна структура, която да има правомощия за изготвяне на проекти за промени в относимото законодателство, като в контролната дейност на касата да се включи проследяване на процента на пациентите, преминали диагностика, но ненасочени към интервенционално или кардиохирургично лечение съобразно Европейските практики, както и по-нататъшно обсъждане на тези случаи от т.нар. „heart team“, състоящ се от кардиолог, инвазивен кардиолог и кардиохирург; в кардиологичните клинични пътеки, като задължително условие, да се включи обсъждане на всеки казус от т.нар. „heart team“.

 

Очаква се още да се извърши категоризиране на центровете за инвазивна кардиология на база материално-техническо оборудване за възможност за извършване на сложни интервенции, лицензиране на центрове за високотехнологична дейност - транскатетърно клапно протезиране, ендопротезиране на аортата и да се създаде съвместна експертно-етична работеща структура с ясно формулирани и оповестени правила на дейност и правомощия за налагане на санкции.

 

Експертната структура следва да има законообоснована възможност да прави проверки в лечебните заведения за инвазивна кардиология и кардиохирургия.