Медицинският университет-Пловдив обявява кандидатстване за две стипендии „Проф. Анастас Баталов“*. Те са в размер на 2 400 лв. за учебната 2022/2023 г. Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2022 г.

 

Едната стипендия е за студент от специалност „Медицина“, като кандидатът следва да е между втори и шести курс с успех от предходната академична година не по-малко от 5.50


 

Другата стипендия е предназначена за студент от специалност „Медицинска сестра“ от втори до четвърти курс с успех от предходната академична година не по-малко от 4.50.

 

Сумите се превеждат на две вноски по 1200 лв. всяка в началото на всеки семестър (през октомври и март) по банков път в сметката на стипендианта.

Кандидатите трябва да са в редовна форма на обучение на възраст до 26 години, с ниски материални възможности и активна извънучебна дейност.

 

За да се заяви участие за стипендията, кандидатът следва да попълни формуляр. Необходимо е да предостави уверение от Медицинския университет-Пловдив за студентския си статут. Нужна е и академична справка от МУ-Пловдив за среден успех от предходната учебна година 2021/2022 г.

 

За да представи материалните си възможности, кандидатът следва да предостави удостоверение за декларирани доходи - както своите, така и на своите родители или настойници за предходната календарна година. Издава се от Националната агенция за приходите по местоживеене.

 

Нужна е служебна бележка за доходите на кандидата, родител/ите или настойник/ците за предходните 6 месеца преди кандидатстването. Издава се от местоработата им. 

 

Необходим е и документ за размера на получаваната наследствена или инвалидна пенсия от студента в случай, че получава. Издава се от НОИ по местоживеене. Целият набор от документи е достъпен на сайта на МУ-Пловдив.

 

*Проф. д-р Атанас Баталов е ревматолог в МБАЛ "Каспела" в гр. Пловдив. Ръководител е на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести в Медицинския университет - Пловдив и член на Факултетния съвет същия университет. 

 

Проф. д-р Баталов е автор на над 170 статии на български и английски език и е цитиран над 80 пъти в български и международни списания. През 1994г. за пръв път в България въвежда – Ставната ехография, като нова методика в Ревматологията.