Остро критикуваните идеи за промени в Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските вече са факт. Вчера правителството одобри изменения и допълнения в Наредбата по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, по която те се заплащат. С промените се въвеждат критерии и механизми, регулиращи пазара, ценообразуването, както и реимбурсирането на медицинските изделия.

 

Идеята на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е да осигури достъп на повече здравноосигурени лица до необходимите им медицински изделия, съобразени със здравословното им състояние. Цели се също преодоляване на съществуващата трайна тенденция за увеличаване на разходите на НЗОК за медицински изделия. Измененията дават възможност НЗОК да обезпечава, мониторира и контролира доставянето на медицински изделия и поддържането на съответни наличности от тях, с договорите, които ще сключва с производители/търговци на едро. "Също така ще се осигурят по-висококачествени медицински изделия за здравноосигурените лица посредством въвеждане на изискване в наредбата медицинските изделия да се заплащат от обществен фонд в поне три от страните - членки на Европейския съюз, при същите индикации или заболявания, или да са заплащани от НЗОК през последните 10 години", съобщават от Министерски съвет.Касата ще има възможност да сключва договори с участниците, заявили съответни групи медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ, заплащани на производители или търговци на едро, представили най-разходоефективни за бюджета на НЗОК предложения.


Правителството разписа и допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. в размер на 5 000 000 лева. Парите са предназначени за държавни лечебни заведения за болнична помощ-търговски дружества, за закупуване на дълготрайни материални активи по „Политика в областта на диагностиката и лечението“ и бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“.


Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната болнична помощ. „Ще се подобри достъпът и ефективността на диагностиката и определянето на терапията за лечение. Ще се повиши качеството на живот, на пациентите“, допълват от Кабинета.