Нова Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) ще бъде открита в област Габрово. Днес Кабинета одобри създаването на МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово“, като това е първото лечебно заведение за болнична помощ, което се създава с Решение на Министерски съвет, в съответствие с промените в Закона за лечебните заведения.


Тригодишният бизнес план за развитие на МБАЛ „Свети Иван Рилски Габрово“ предвижда лечебно заведение да разполага със 107 легла и да изпълнява медицински дейности в обхвата на медицинските специалности по вътрешни болести, пневмология и фтизиатрия, кардиология, гастроентерология, нефрология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, физикална и рехабилитационна медицина и образна диагностика.


Съгласно оценката на потребностите, изготвена от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ въз основа на Националната здравна карта, в област Габрово напълно са изчерпани възможностите за разкриване на нови легла по специалностите гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, нервни болести, както и непрофилирани вътрешни легла, а за нови легла по специалностите кардиология, нефрология, пневмология и фтизиатрия, физикална и рехабилитационна медицина в областта, са ограничени.В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), според което е нецелесъобразно увеличаване финансирането на лечебните заведения за болнична помощ в област Габрово за заплащане на дейности, които се изпълняват от съществуващите лечебни заведения. Затова Министерският съвет одобри създаването на новата структура.


Друго важно решение от днешното правителствено заседание е одобрения проект на Меморандум за разбирателство между Министерство на здравеопазването на Република България и Министерство на здравеопазването на Черна гора. Той е за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, за период от пет години.


Предвижда се прякото сътрудничество на двете министерства да обхване области като: подготовка и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти; промоция на здравето и превенция на болестите; епидемиологичен контрол на заразните и хроничните незаразни болести; лекарствените продукти, биологичните лекарствени продукти и медицинските изделия; електронното здравеопазване; други области, представляващи взаимен интерес и договорени между страните.


С подписването на Меморандума за разбирателство се очаква да се насърчи прякото сътрудничество между български и черногорски лечебни заведения, научни институти, учебни заведения в сферата на медицинската наука, обмен на добри практики и възможности за повишаване на квалификацията на медицински специалисти.