Въпреки критиките Кабинета прецизира текстовете, с които се определя процентът трайно намалена работоспособност и наложи промените в Наредбата за медицинската експертиза.


Целта на промените е постигането на по-пълно съответствие между оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане и обективното здравословно състояние на лицата, при които при две или повече увреждания, за всяко от които се полагат 50 или повече процента, ще се формира крайна оценка от всички заболявания. Така съпътстващите увреждания също ще имат тежест, а не само основното, както е към настоящият момент. 


Всички хора с увреждания преминали през ТЕЛК, в периода от трети август миналата година до влизането в сила на сегашните промени, ще имат право  в едномесечен срок да поискат ново преосвидетелстване. Това се прави, тъй като част от тях са получили по-нисък процент в ТЕЛК решението, от този който биха получили  по новата методика.Друг проблем, който се решава с промяната, е липсата на проследимост и прозрачност, а от там и на ефективен контрол по отношение на вписаните в експертното решение заболявания. В момента те се представят описателно, без да се вписва кодът за конкретното заболяване съгласно Международната класификация на болестите (МКБ) - 10 ревизия. Вписването на кода на заболяванията и на съпътстващите увреждания ще гарантира значително по-голяма прецизност в работата на ТЕЛК и НЕЛК.


Наложената промяна е обусловена от резултатите от направения анализ на въздействието на действащата Наредба за медицинската експертиза. Резултатите от анализа доказват необходимостта от допълнително прецизиране на текстовете на Наредбата при определяне на крайния процент трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане при лицата с повече от едно заболяване, всяко едно, водещо до увреждане“, обосновават решението си от Министерство на здравеопазването.