От 1 август изпълнителите на медицинска помощ - общопрактикуващи лекари и лекари-специалисти, работещи в извънболничната медицинска помощ, ще бъдат улеснени при отчитането на извършената от тях дейност.
 
За целта те ще подават дистанционно в районните здравноосигурителни каси своите отчети, фактури и спецификации, съобщиха от осигурителната институция.
 
Досега медиците отчитаха извършената от тях дейност, като в рамките на три дни през съответния месец бе необходимо да занесат лично в офисите на касата, спазвайки работното им време, цялата отчетна документация.
 
С нововъведението от 1 август отчетът може да се прави дистанционно 24 часа в рамките на отчетния период.
 
Възможността за дистанционно отчитане е предвидена в преходните и заключителни разпоредби на Националния рамков договор за 2015 за медицински дейности и нейната реализация ще улесни обмена на информация съсздравните власти.
NEWS_MORE_BOX
 
Дистанционното отчитане ще бъде достъпно през портала на НЗОК, в секция „Електронни услуги“ – „Подаване на отчети от изпълнителите на медицинска помощ“.
 
Договорните партньори на НЗОК ще се отчитат дистанционно през персонализираната информационна система с личен или професионален електронен подпис.
 
Видовете електронни подписи, с които се подписват и подават отчетни документи, са описани в секциите „За общопрактикуващи лекари“ и „За лекарите специалисти".
 
Припомняме, че от 1 юли тази година аптеките, договорни партньори на НЗОК, също подават своите отчети само дистанционно през портала на институцията.
 
Подобна възможност ще бъде в сила от 1 септември и за лабораториите.