Проверки на диагнозите, които се поставят в домовете за медико социални грижи за деца до 3-годишна възраст (ДМСГД), започват от здравното министерство. Причината за проверките е твърде високият брой на деца до 3-годишна връзраст, които се водят към тези заведения. По данни на министерството това са 1074 деца с диагнози за увреждания и хронични заболявания. Целта на проверките е да се установи дали диагнозите са достоверни и дали децата получават адекватни грижи и лечение.

 

Предвижда се проверките да продължат до края на месеца, след което предстои изработване на индивидуални планове за възможностите за реинтеграция на всяко отделно дете и закриване на домовете за медико социални грижи за деца до три години.


 


От министерство на здравеопазването смятат да върнат децата в биологичните им семейства или да ги настанят в приемни. Този процес следва да продължи за период от 15 години.
За процеса са предвидени над 26 млн. лв. по програми на „Регионално развитие” и „Развитие на човешките ресурси”.
Процесът е част от цялостната „Визия за деинституционализация на децата в РБългария”.

 


В следващите пет години ще бъдат закрити първите 9, от общо 32 дома в страната.

 


В домовете за медико социални грижи до тригодишна възраст са настанени 2334 деца, като едва 0,7% от тях са сирачета. Сред най-честите причини, за изоставянето им, са  социално-икономически проблеми, липса на умения или капацитет за отглеждането, здравословни проблеми, насилие в семейството, нежелано или преждевременно раждане. Според анализите на експертите от здравното министерство при подходяща политика тези деца могат да се върнат в семейната им среда и могат да се предотвратят нови случаи на изоставяне.

 


Като водещ принцип в процеса на извеждане на децата от институциите от здравното ведомство посочат интереса на детето. Затова първо ще се търси начин детето да се върне на биологичните му родители, да бъде настанено в семейна среда или в условия близки до нея. За тази цел усилията на държавата ще се насочат в оказване на социална подкрепа на родителите, които трудно могат да се грижат за децата си.

 


Предвижда се изграждане на семейно-консултативни центрове, където бременните жени и майки с деца да получават помощ. Специално за децата с комплексни увреждания, които са около 160 и трудно могат да намерят приемни семейства, ще се изградят малки групови домове. Предстои изграждането и на детски консултативно-лечебни кабинети, където ще се проследява развитието на децата. В тях ще са на разположение екип от педиатър, сестра, логопед, рехабилитатор, психолог, кинезитерапевт. Ще има и центрове за здравна подкрепа на бременните и майките в риск.

 


Според данни на здравното министерство 1260 от децата в медико социалните домове нямат увреждания. Поне половината от тях имат шанс да се върнат в биологичните им семейства. Останалите могат да бъдат настанени в приемни семейства или да бъдат осиновени.

 


В момента в страната има над 475 приемни семейства, в които живеят повече от 417 деца. През миналата година са осиновени 800 деца.