Избран е изпълнител за обученията на служителите от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения. Това съобщи от парламентарната трибуна здравния министър Кирил Ананиев. Договорът, който ще бъде подписан в най-кратки срокове, е в изпълнение на проекта BG05M9OP001-3.007-0001 за „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния” (ПУЛСС). Основната му цел е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ у нас чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100 % безвъзмездна финансова помощ.


В Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ вече е доставено и въведено в експлоатация специализирано оборудване и обзавеждане. „За да бъдат реализирани допълнителни ползи за системата на спешната медицинска помощ, проектът беше изменен, като пред Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020  успешно бяха защитени допълнителни дейности, каквито са създаването на онлайн-система за дистанционно обучение чрез разработване на специализиран софтуер за теоретично и практическо обучение, закупуване на високотехнологично оборудване и създаване на диагностично-терапевтични протоколи и алгоритми“, споделя още здравния министър.


Крайният срок за изпълнение на проект ПУЛСС е 31 декември 2019 г., но с цел успешното изпълнение на всички дейности, между Министерство на здравеопазването и Управляващия орган тече процес на подписване на анекс към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, с който срокът ще бъде удължен до края на 2020 г. От парламентарната трибуна министър Ананиев посочи още, че забавянията са следствие от обжалвания на обществените поръчки, но беше категоричен, че въпреки това проектът ще бъде изпълнен.


Към момента графикът на дейностите по проекта се изпълнява текущо, като вече е изготвен анализът на нуждата от обучение на служителите от системата на спешната помощ, създадени са методика и програми за обучението на всички категории персонал от спешните центрове и отделения, разработени са методики за първоначална и периодична оценка на професионалните компетентности в системата на спешната помощ.
„След сключването на Допълнително споразумение, касаещо удължаване срока за изпълнение на дейностите, графикът на проекта ще бъде актуализиран, спрямо новия краен срок“, заяви още министърът.


По отношение на осъществяването на логистиката за обученията по ПУЛСС министър Ананиев посочи, че поради отказ от страна на класирания на първо място участник в проведената обществена поръчка с предмет „Осигуряване на логистика (пътни, нощувки, хранене, кафе паузи за обучаващите)“, министерството вече е обявило нова поръчка в условията на спешност.