Реформата във финансовия модел на здравноосигурителната система е необходима и ще бъде подкрепена от болниците, но преди демонополизацията на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) трябва да се предприемат спешни мерки пряко свързани с недостига на финанси в сектора. Около тази позиция се обединиха от Асоциацията на университетските болници, Българска болнична асоциация, Национално сдружение на частните болници, Национално сдружение на областните многопрофилни болници и Сдружението на общинските болници в България.


На извънредна среща, те обсъдиха темата за финансовото обезпечаване на реформата на здравноосигурителния модел, който функционира у нас. И настояха преди реализирането на каквито и да е промени, най-напред да се обсъдят всички нерешени от години проблеми, пряко свързани с недостига на финанси в сектора. „Предприемане на незабавни мерки за преодоляване на недофинансирането на здравната система. Определяне на единни и реални цени на медицинските услуги, в т.ч.клиничните пътеки. Освобождаване на доплащанията и определяне източниците на дофинансиране в предложения проект за реформа, при запазване на солидарния модел“, са основните искания около, които се обединиха сдруженията.


Акцент по време на срещата на сдруженията бе и въпросът за забавеното вече повече от 4 години заплащане на т.нар. „надлимитна дейност“. Представителите на болничните асоциации изразиха единство, че тя трябва да бъде заплатена без условия. „Това е реално извършена дейност за лечение на пациенти, които са имали нужда от него и са имали право на свободен избор на лечебно заведение, в което да го осъществят, независимо от изкуствено наложените лимити. В тази връзка буди тревога последното Решение на Надзорния съвет на НЗОК да бъдат заплащани само тези „надлимитни“ дейности, за които има влязло в сила осъдително решение на Съда. Такова решение поражда много въпроси – защо се отлага с нови условия и за неопределено време заплащането на дължими суми, докато болниците натрупват дългове? Защо да се чака осъждането, когато крайната дължима сума, нараснала с лихви, разноски и хонорари, ще бъде много по-тежка за изплащане?“, поставиха въпросите си от болничните сдружения. В края на срещата ръководителите на всички болници, независимо от собствеността им, се обединиха в призив да се вземе единно решение за заплащане без условия на „надлимитната“ дейност от минали години, пари за което вече има натрупани от икономии в бюджета на НЗОК. Друго важна идея, която бе обсъдена е възможността да се работи за създаване на Федерация на болничните асоциации, по модел на европейските структури, която да бъде партньор в процесите и участник в преговорите с институциите чрез единна позиция от болничните структури по ключови за всички страни въпроси.