Уточнен е броят на местата за прием в Медицинския университет-София за учебната 2022/ 2023 г. 

 

За специалност „Медицина“ те са 179, за „Дентална медицина“ – 91, а за „Фармация“ –  120.


 

За бакалавърската степен „Медицинска сестра“ максималният брой, който може да приеме университетът, е 220 първокурсници, което е с 35 повече от приетите миналата година.  За акушерки ще могат да се обучават 35 кандидати, а за лекарски асистенти – 37.

 

В бакалавърската програма по „Управление на здравните грижи“ приемът е 12 студенти редовно обучение и 20 – в задочната форма. За магистри в същата специалност, в задочна форма, ще се обучават 40 души. В специалност „Кинезитерапия“ университетът ще може да приеме 20 бакалаври в редовна форма на обучение.  

 

В бакалавърската програма на направление „Обществено здраве“ ще бъдат приети 10 студенти редовно обучение и 23 задочно, докато магистрите ще са 40 бройки, задочно обучение. В това число влизат няколко специалности, включително и новата програма „Медицински журналистика“.

 

По нея университетът има готовност да приеме до 20 кандидати общо по държавна поръчка и в платена форма на обучение.  

 

В специалностите от направление „Здравни грижи“ обявените места са 48 (бройките по отделните специалности ще бъдат уточнени допълнително).

 

За зъботехник са 50, инспектор по обществено здраве – 25, масажист (с увредено зрение) – 5, медицински лаборант – 45, помощник-фармацевт – 55, рентгенов лаборант – 45, рехабилитатор – 45.

 

В специалности “Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Лекарски асистент“ и „Кинезитерапия“, редовна форма на обучение, приемат се студенти след завършено средно образование. 

 

В специалност „Обществено здраве и здравен мениджмънт“, редовна и задочна форма на обучение, приемат се студенти след завършено средно образование. 

 

В специалност „Управление на здравните грижи“, редовна и задочна форма на обучение, приемат се студенти, които имат придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ на степен “специалист“ или „професионален бакалавър“ от медицински колежи.

 

Това са местата за обучение по държавна поръчка в програмите за ОКС „Магистър“, „Магистър след придобита образователно квалификационна степен “Бакалавър“, „Бакалавър“ и „Професионален бакалавър“, които предстои да бъдат гласувани от Академичния съвет на Медицинския университет-София в края на месец юни.