По нов регламент фармацевтичните компании ще връщат пари на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Докато се проследява ефектът от терапията на лекарствата, за които е определена такава процедура, продуктите ще бъдат заплащани ежемесечно от Касата на аптеките и на лечебните заведения изпълнители на болнична медицинска помощ, и едва след като се установи, че при определени пациенти е налице липса на резултат от терапията, направените разходи на НЗОК за лекарствените продукти за тези лица ще трябва да се възстановяват от фармацевтичните компании.

 

Това предвижда публикуваният за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба 10, с който се регламентира заплащането на лекарствата, за които се извършва проследяване на ефекта от терапията.Investor.bg уточнява, че при действащата редакция на Наредба № 10, съответстваща на редакцията на Закона за здравното осигуряване преди промяната му със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ЗБНЗОК) за 2020 г., е допустимо сключване на договори за заплащане на лекарствените продукти с режим на проследяване на ефекта след отчитане на резултата от терапията, което на практика води до невъзможност за прилагането на тази уредба. Причината е обстоятелството, че докато не се установи наличие на резултат от терапията, лекарствените продукти следва да се отпускат от аптеките и болниците, без през този период да бъдат заплащани от НЗОК, което води до финансови тежести за тях, посочва се в мотивите на министерството.


Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти е длъжен да предоставя на Касата събраната в хода на проследяването информация във вид, подходящ за анализ, на всеки шест месеца, записано е още в предложения проект.


По регламентиран ред от Здравната каса ще предоставят справка на притежателите на разрешение за употреба за заплатените от НЗОК средства за даден лекарствен продукт през определен период, за пациентите, при които е налице липса на резултат от терапията, както и ред за възстановяване на тези средства на здравния фонд.


С предложения проект наредбата се допълва в частта ѝ относно провеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпки. Предвижда се краен срок за сключване на договорите за задължителни отстъпки и за прилагане на механизма – 1 март на годината, за която се отнасят, като същите влизат в сила от 1 януари на посочената година.