Директорите на центровете за спешна медицинска помощ ще подлежат на ежегодна атестация.
 
Това предвиждат предложени от Министерството на здравеопазването промени в правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ, публикувани на сайта на ведомството.
 
С промени в преходните и заключителни разпоредби на същия правилник се въвежда и ежегодна атестация за директорите на центровете трансфузионна хематология, на лечебните заведения за психиатрична помощ и на домовете за медико-социални грижи за деца.
 
Промените имат отношение към измененията в Закона за лечебните заведения от края на миналата година и утвърждаването на медицинския стандарт „Спешна медицина“, който обаче в момента се обжалва.
NEWS_MORE_BOX
 
На служителите в центровете за спешна помощ ще се провежда периодична оценка на професионалните компетентности. На национално ниво отговорност за оценката ще носи Центъра за спешна медицинска помощ – София, като дейностите ще може да се реализират не само на негова територия, но и на територията на други спешни центрове в страната.
 
Целта е да се синхронизира процеса по обучение и квалификация на служителите на спешните центрове, пояснява вносителят в мотивите си.