Европейската комисия отвори за кандидатстване процедура за представяне на проектни предложения, чрез които да се подобри разбирането за рака, профилактиката, диагностиката и лечението, качеството на живот на пациентите с онкологични заболявания и техните семейства и да се гарантира равен достъп до грижи в цяла Европа.

 

Процедурата е в съответствие с целите на мисия „Ракови заболявания“ – една от петте мисии, изпълнявани в рамките на водещата програма на Европейския съюз за подкрепа на научните изследвания и иновациите – „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г. Европейските мисии към програмата представляват портфолио от тематично ориентирани целеви дейности и координирано усилие на участниците от публичния и частния сектор за обединяване на необходимите ресурси по отношение на механизмите за финансиране, политиките и т.н., така че да бъдат планирани и реализирани инвестиции в ключови области с осезаемо въздействие за гражданите на Европейския съюз.


 

Обявената покана е втората за 2021 г. в рамките на мисия „Ракови заболявания“ и включва възможности за грантова подкрепа в три области.

 

Първата е за разработване на нови методи и технологии за скрининг и ранна диагностика на рак. Втората - разработване и валидиране на набор от мерки за качеството на живот на пациенти с рак и възстановили се от болестта пациенти. Третата за по-добро разбиране на влиянието на рисковите фактори върху развитието и прогресията на рака.

 

В процедурата могат да участват широк кръг кандидати - академични и клинични изследователски центрове, лечебни заведения, организации от публичния и частния сектор, иновативни и развойни компании, граждански сдружения, съсловни и пациентски организации, местни органи.

 

Кандидатстването с проектни предложения се извършва онлайн, чрез Портала за финансиране и търгове на Европейската комисия (Funding & Tenders Portal) в периода от 22.12.2021 г. до 26.04.2022 г.

 

Пълната информация за целите, възможностите за финансиране и условията за кандидатстване по Рамкова програма „Хоризонт Европа“ е достъпна на уебсайта на програмата: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/horizon-europe_bg.

 

Допълнителни разяснения по процедурата ще бъдат предоставени по време на информационните дни по европейските мисии, организирани от Европейската комисия. Планирано е такива да се състоят на 18 и 19 януари 2022 г.

 

Повече информация отосно програмата на Европейския съюз „Хоризонт Европа“ 2021 – 2027 г. може да откриете в следната презентация: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/12/29/rtd-2021-00013-02-00-bg-tra-01.pdf.