Необходима е задълбочена реформа на българската здравноосигурителна система, за да може тя да функционира ефективно и да задоволява нуждите на българските граждани. В тази връзка Европейската комисия очаква да получи българската Национална програма за реформа за 2014 г., за да изготви оценка на напредъка, постигнат от България в отговор на въпросната препоръка.


Това се посочва в отговор на ЕК до пациентските организации у нас.

 


Puls.bg припомня, че в началото на февруари представители на Националната пациентска организация и Федерация Български пациентски форум алармирара Брюксел за кризисната ситуация, в която се намира здравеопазването ни.


В писмото им до евродепутатите се съдържаше информация за състоянието на здравната система в България и подготвените от Министерството на здравеопазване промени, които допълнително биха затруднили достъпа на пациентите до лечение и едновременно с това не биха допринесли за реални и устойчиви промени в сектора.

NEWS_MORE_BOX


В отговора на Еврокомисията се посочва, че лекарствата, по-специално за групите в неравностойно положение и в отдалечени райони, както и организацията и финансирането на болничния сектор са били в епицентъра на загрижеността на Европейския съюз във връзка c България. Тази загриженост бе отразена в европейския семестър, особено в специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г., които бяха одобрени от Европейския съвет.

Европейската комисия определи други рискове и проблеми в работния документ на службите на Комисията, съпътстващ специфичните за всяка държава препоръки за 2013 г., като например високият дял на частните разходи в здравеопазването, лошите здравни показатели, високият процент на български граждани, изложени на риск от бедност или социално изключване, както и тежестта от застаряването на населението.

В Препоръката на Съвета относно Националната програма за реформи на България за 2013 г. и в становището на Съвета относно Конвергентната програма на България за периода 2012—2016 г. се казва, че подобряването на качеството и обхвата на здравеопазването е дългогодишно предизвикателство за България.

 

Увеличаването на прозрачността във финансирането на здравните услуги ще допринесе за растежа и конкурентоспособността в сектора. Делът на разходите за амбулаторни грижи е малък, което ограничава достъпа до икономически ефективни здравни услуги.

 

Високото равнище на преките плащания от страна на пациентите изключва определени групи от населението от здравни услуги. България е изправена пред важни предизвикателства в рационализирането и управление на болниците. Тя трябва да осигури и ефективен достъп до здравеопазване и да подобри ценообразуването на здравните услуги, като обвърже финансирането на болниците с постигнатите резултати и като развие извънболничното лечение.

Национална пациентска организация призовава Министерството на здравеопазването и всички институции в сферата на здравеопазването и здравната политика да вземат предвид препоръките на Европейската комисия и съответните директиви така, че здравната система в България да бъде реално реформирана и българските пациенти да имат реален достъп до качествено здравеопазване и да не заплащат сами над 50% от разходите си за лечение.


В писмо до Министерство на здравеопазването и Министерски съвет Национална пациентска организация настоява да получи отговора на институциите по отправените от Европейската комисия препоръки.