Развитието на електронното здравеопазване е един от основните приоритети на правителството. Това съобщи проф. Николай Петров на нарочна пресконференция в повереното му министерство. 
 
В бъдеще ще бъде изградена интегрирана информационна система, свързваща в реално време с информационните системи на МЗ, НЗОК, НОИ, НАП, доставчиците на медицински и здравни услуги. Чрез нея ще се прехвърля целия документооборот в електронен вид. Очаква се и изграждането на електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление, развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор.
 
Засилване ролята на профилактиката като възможност за по-добро здраве и качество на живот е друг приоритет на правителството. В това се включва разширяване обхвата на профилактичните прегледи с допълнителни скринингови изследвания, ранна диагностика и откриване на предхронични и хронични състояния, стана ясно от здравния министър. 
 
Осигуряването на финансова стабилност и обезпеченост на здравната система, стабилизиране на здравноосигурителния модел чрез извършване на анализ на риска от невнасяне на здравни вноски, обвързване на критериите за качество на медицинските дейности с достъпа до публични средства и стимулиране процеса на въвеждане на нов модел за финансиране на лечебните заведения въз основа на диагностично-свързаните групи. Това са следващите планове, заложени в сектор „Здравеопазване“. Проф. Петров каза още, че инициирането на обществен дебат относно започването на поетапна демонополизация на НЗОК също ще е част от мерките за повишаване ефективността на здравноосигурителния модел.
 
NEWS_MORE_BOX
 
Една от мерките за провеждането на балансирана и интегрирана национална лекарствена политика е осигуряване възможността за генерично заместване на лекарски предписания от магистър – фармацевтите и внедряването на система за верификация на лекарствените продукти с цел противодействие на разпространението на фалшиви лекарства. Също така ще се предприемат действия за постигането на сигурност и устойчивост при финансиране лечението на редки болести чрез създаването на самостоятелен фонд.
 
Според министър Петров, необходимостта от  преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинската помощ може да стане чрез подобряване на достъпа и повишаване качеството на медицинската помощ, устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на здравеопазването, както и подобряването на материално-техническата осигуреност и финансовото обезпечаване на развитието на спешната медицинска помощ.