Всички направления за ТЕЛК вече ще се въвеждат и управляват чрез специална електронна система, за да се облекчат процедурите по трудово освидетелстване.

 

Информационната система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ) ще заработи от 15 октомври и ще съкрати времето за издаване на експертиза от ТЕЛК.


 

Това съобщи зам.-министърът на здравеопазването Жени Начева на пресконференция в Министерството на здравеопазването.

 

Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза.

 

Чрез нея ще се генерират и съхраняват експертните решения на комисиите и когато това е необходимо - ще бъдат изпращани до работодател.

 

В системата ще може да се проследи целия процес по освидетелстване и преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза.

 

Издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК ще могат да се получават по електронен път, но при наличието на електронен подпис.

 

Информационната база данни (ИБД ) е резултат от съвместната работа на Министерството на здравеопазването и „Информационно обслужване“ АД.

 

До създаването ѝ се е стигнало след проведени срещи с Министерство на труда и социалната политика, Националния осигурителен институт, регионалните здравни инспекции, лечебни заведения, съсловните лекарски организации и организациите на хората с увреждания.

 

„Системата ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза и ще гарантира проследимост и високо ниво на контрол на процесите по подаване и обработка на документите на гражданите“, обясни зам.-министър Начева.

 

Към системата ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване по електронен път при наличието на КЕП (квалифициран електронен подпис).

 

Напредъкът по обработката на документите ще може да се следи в реално време на адрес: https://ibd.mh.government.bg/

 

Системата дава възможност и да се извършват справки за специалността и правоспособността на лекарите и зъболекарите от съставите на ЛКК и ТЕЛК. За целта тя е интегрирана с регистрите на Български лекарски съюз и Български зъболекарски съюз.

 

Институциите ще могат да генерират от нея справки, на база на които да се правят различни анализи.

 

Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през Информационната база данни.

 

Регистрираните заявления или направления преди тази дата, както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ, ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.

 

В случай, че лице с увреждания не открие в профила си актуализирани данни, може да подаде заявление за актуализация към органите на медицинската експертиза.

 

Актуализацията ще се извършва през ИСКМЕ.