Всички лекари и 50% от медицинските сестри и лаборанти от Районния център по трансфузионна хематология в Стара Загора са подали заявления за напускане на работа. Екипът на Кръвния център съобщава за решението си с декларация до премиера, министъра на здравеопазването, парламентарната здравна комисия, Българския лекарски съюз и РЗИ-Стара Загора. 

 
Екипът напуска заради финансовата неудовлетвореност от положения висококвалифициран медицински труд при повишен обем на извършената работа и заради недостатъчна осигуреност на човешки ресурс.
 
В декларацията си медиците поставят искания за повишаване на заплатите, които да съответстват на договорените в Отрасловия колективен трудов договор минимални нива на основни трудови възнаграждения по длъжностни групи, считано от 01.07.2012 г. Те настояват и за увеличаване на заплатите върху тази база с 20%, считано от същата дата. Искат и допълнително материално стимулиране. 
 
Медиците настояват и за увеличаване на числеността на персонала, за да се достигнат изискванията, заложени в медицинския стандарт по Трансфузионна хематология.    
 
В декларацията си медицинският екип на Районния център по трансфузионна хематология в Стара Загора уточнява, че исканията им се базират на успешно проведената структурна реформа в трансфузионната система; непрекъснато увеличаващия се обем на извършваната работа, която отговаря на европейските стандарти за качество; недостатъчна численост на персонала поради неадекватно възнаграждение; социално-битовата неудовлетвореност и демотивация на персонала. Това от своя страна води до риск от нарушаване на правилата за добра медицинска, лабораторна и производствена практика.
 
Медиците апелират за постигане на взаимно съгласие с писмени гаранции. В противен случай от 16.11.2012 г. няма да бъде възможно Районният център по трансфузионна хематология-Стара Загора да осигури с кръв и кръвни съставки лечебните заведения в район с териториален обхват Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол.