Министерството на здравеопазването вече ще субсидира базите за обучение за местата, финансирани от държавата по клинични специалности. По този начин държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти ще се провежда с финансиране от държавния бюджет, а не от лечебните заведения. Това е записано в новата Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. 


С нея се въвежда обещания от здравния министър Кирил Ананиев ефективен механизъм за провеждане на държавната политика по осигуряване на необходимите специалисти в съответствие с потребностите на лечебните заведения.


Друг нов момент в нея е, че след придобиването на специалност лекарите, за които е изплащана субсидия по специализирането им, могат да избират лечебни заведения, области или общини, определени от министъра на здравеопазването (в които е налице установен недостиг на специалисти), в които ще са длъжни да работят за срок от три години. В случай че специалист, за когото е изплащана субсидия, не изпълни задължението си, той дължи обезщетение в размер на изплатената субсидия за срока на неговото обучение. Ако специалистът е отработил част от задължителния тригодишен период, обезщетението се изчислява пропорционално.Размерът на месечната субсидия за базите за обучение за всеки специализант в общия случай ще е в размер на две минимални работни заплати за страната и дължимите осигурителни вноски върху тях.


Министърът на здравеопазването вече може да определи специалности, за които администрацията да заплаща по-голям месечен размер на субсидията, но не по-голям от три минимални работни заплати и дължимите осигурителни вноски върху тях. Размерът на месечната субсидия, изплащана от Министерството на здравеопазването за специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държавата ще е в размер на два пъти минималния осигурителен доход и дължимите осигурителни вноски върху него.


Трудовото възнаграждение на специализантите, приети на места, за които здравното ведомство изплаща субсидия, не може да е по-малко от две минимални работни заплати, а за специалностите, при които се отчитат негативни тенденции, възнаграждението е до три минимални работни заплати. Възнаграждението на специализантите по Обща медицина на места, финансирани от държавата, не може да бъде по-малко от 1,8 пъти минималния месечен размер на осигурителния доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група професии, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.


Промяна има и в условията за специализация по Обща медицина – тя ще се осъществява по общия ред за клинични специалности: въз основа на срочен трудов договор на длъжност за специализант, а не въз основа на заповед на ректора. По този начин ще бъде разрешен основният проблем с липсата на доходи по време на специализацията. В Наредбата е записано още, че на специализантите, придобили друга специалност, назначени в база за обучение или служители във висше училище, отпада изискването да променят безсрочния си трудов договор на срочен договор на длъжност за специализант.


С измененията заемането на длъжностите за специализанти вече ще се извършва след провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда. „Изключение са специализантите по Обща медицина, тъй като задължителният конкурс е допълнително сериозно затруднение за базите по Обща медицина поради силно ограничения им кадрови потенциал. Най-често това са индивидуални практики за първична медицинска помощ, по-рядко – групови“, поясняват от министерството.


С промените в Наредбата е създадена нормативна възможност базите за обучение да могат да получават финансиране на срочен трудов договор освен от Министерството на здравеопазването и от общини, от лечебни заведения, които нямат одобрение от министъра на здравеопазването за обучение или по европейски проекти и програми.


Освен това на специализантите вече могат да се отпускат стипендии със средства от европейски проекти и програми или от друг източник.