Проект на Национална програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България (2019 - 2023 г.) предлага за обществено обсъждане Министерство на здравеопазването.Сериозните проблеми в областта на донорство и трансплантациите у нас като недостига на донори, недостиг на обучени специалисти, недостатъчна информираност на обществото и липса на анализ и контрол на резултатите от трансплантациите, са основните причини за създаването на програмата.


В подготовката на документа са участвали експерти от Министерството на здравеопазването, от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, която управлява, координира и контролира процеса на донорството от детекцията на донора до трансплантацията в страната, както и водещи медицински специалисти в областта на донорството и трансплантациите.

 


Основните задачи на програмата са повишаване на броя на органните донори, на броя на органните трансплантации, на преживяемостта на реципиентите след трансплантация – достигане на европейско ниво от 70% петгодишна преживяемост след извършена трансплантация, повишаване на броя на донорите на стволови клетки и на броя на тъканните и клетъчните трансплантации. Сред поставените цели са още подкрепа за живото донорство – родствено, кръстосано, събиране, анализ и регистрация на реални данни и оповестяване на статистически данни и измерване на индикатори за качество, както и за продължителност на живот.


Данни от регистрите на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) сочат, че броят на извършените трансплантации в България е многократно по-нисък в сравнение с извършваните трансплантации в европейските държави. За периода 2016 – 2019 г. у нас са направени 108 трансплантации на бъбрек (80 от трупен донор и 28 от жив донор), 41 на черен дроб (36 от трупен донор и 5 от жив донор) и 19 на сърце. През последните 12 години са извършени 177 броя алогенни трансплантации на стволови клетки.


Тревожните цифри на „Медицински надзор“ сочат още, че към настоящия момент (2019 г.) в страната се нуждаят от трансплантация на бъбрек - 1018 болни, на сърце - 47 болни, на черен дроб - 46 болни, на бял дроб - 18 болни и на панкреас - 10 болни.


„Данните потвърждават наличието на значима диспропорцията между броя на нуждаещите се и осигуряваните органи за осъществяване на трансплантация. Това налага целенасочени усилия за разширяване пула на потенциални донори, чрез адекватно идентифициране и кондициониране, както и последващото тяхно реализиране“, е записано в проекта.


Стратегическата цел на Националната програма е да подобри организационния модел на донорството и трансплантацията на органи в България. За да се постигне поставената цел, проектът на програма включва 14 оперативни дейности, за изпълнението на които е подготвен проект на работна програма. Те са публикувани на сайта на Министерството на здравеопазването, като в срок до 30 август 2019 г. се очакват становища, мнения и коментари от всички заинтересовани страни.