Среден 3,09 получава държавата за грижата за здравето на българските деца. Оценката е част от годишния мониторингов доклад на Национална мрежа за децата (НМД).

 

До края на 2020 г. не станаха ясни плановете и перспективите за реализация на изцяло нов, отговарящ на всички необходими изисквания, проект на модерна детска болница. В същото време качеството на здравните грижи и достъпът до тях беше силно ограничен, а физическото и психичното здраве на децата се влоши като резултат от дългата изолация и дистанционното обучение, се казва в Бележник 2021 на НМД.


 

От изложените в него данни става ясно, че през 2020 г. има 872 лекари със специалност „педиатрия“ и само 13 детски психиатри, сключили договор с НЗОК. Съществен проблем остава малкият брой на медицинските сестри.

 

Като тревожна се определя и нарушената ваксинопрофилактика. За първите 4 седмици на 2020 г. има 59 нови случая на морбили, докато за цялата 2018 г. те са били едва 13.

 

България продължава да бъде единствената европейска страна, която не разполага с Национална педиатрична болница. Проектът на консорциума, спечелил обществената поръчка за построяване на нова сграда, не се различава съществено от съществуващия стар строеж. Не са поставени на обсъждане нуждите в детското здравеопазване, няма архитектурен конкурс за концепция, нито работещ обществен съвет.

 

През 2020 г. намалява броят на подкрепените деца спрямо годините, когато тази дейност се извършва от център „Фонд за лечение на деца“. Липсата на доверие към институциите и на информация за родителите на деца, които имат нужда от лечение, ги принуждава да започват сами дарителски кампании.

 

Данните за 2019 г. сочат, че тенденцията за намаляване на нивата на детската смъртност в страната се запазва. Коефициентът е 5,6 на 1 000 живородени деца, спрямо 5,8‰ за 2018 г. и 6,4‰ за 2017 г. Страната ни изостава спрямо средното ниво на детска смъртност в Европейския съюз, което е 3,4‰. България остава сред лидерите в ЕС по този негативен показател заедно с Румъния.

 

По отношение на психичното здраве на децата, липсват скринингови програми за деца от 0 до 3 г., за да бъдат идентифицирани тенденции за ранна детска психична патология и затруднения в развитието.

 

Продължава да прави впечатление и по-големият дял на децата у нас, употребяващи наркотици и тютюн в сравнение със средните за Европа нива. Според НМД и през 2020 г. не се е почувствало финансирането на националните програми за ограничаване употребата на тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества. Министерството на здравеопазването не е повело инициатива за пълната забрана на рекламата на цигари, която влияе най-вече върху децата.

 

Тревожна е и значителната честота на наднорменото тегло при децата от всички възрастови групи, което създава повишен риск от поява на заболявания като възрастни. Относителният дял на децата с наднормено тегло у нас е 8,3%.

 

Остава отворен и въпросът за качеството на храните, доставяни от фирмите, спечелили конкурсите за доставка на храни за деца и ученици, както и за цената на купона.

 

Препоръките на НМД за подобряване на детското здравеопазване са:

 • Да се гарантира построяването на Национална многопрофилна детска болница с висококачествена здравна грижа на всички нуждаещи се деца;
 • Да се повиши качеството на здравните услуги и достъпа до тях, за да се намали детската смъртност до средни нива за ЕС;
 • Да се развие мрежа от услуги за детско и юношеско психично здраве – отделения или центрове за диагностика и извънболнично лечение; както и взаимодействие със специалисти от социалната и образователната сфера и работа с родители и провеждане на селективни превантивни програми;
 • Да се разработи специална програма за насърчаване и развиване на млади медицински специалисти в областта на детското психично здраве;
 • Да се разработи механизъм за устойчиво финансиране на неправителствени организации, обединяващи професионалисти в областта на детското психично здраве;
 • Да се осигурят програми за превенция на употребата на наркотични вещества в общности в риск от социално изключване;
 • Да се развият достъпни услуги за консултиране на родители по въпросите на зависимостта, включително телефонно и онлайн консултиране;
 • Да се развият специализирани интегрирани здравно-социални услуги за деца, злоупотребяващи с наркотични вещества;
 • Да се премахне външната реклама на тютюневи и свързаните с тях изделия (вкл. цигари и нагреваеми тютюневи изделия, както и аксесоарите към тях), както и излагането им на видимо място в местата за продажба;
 • Качествено и здравословно хранене за всички малки деца, бременни жени и майки в уязвима ситуация;
 • Да се актуализират наредбите за здравословно хранене децата от 0 до 3 години и за здравословно хранене на учениците.