Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи в размер на 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г., с цел изпълнение на част от дейностите по „Доизграждане на Националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2“.


Средствата ще бъдат използвани за развитието и надграждането на Националната здравна информационна система с нови функционалности, чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното здравеопазване, което е от изключителна важност за подобряване на качеството и ефективността в сферата на здравеопазването.


Проектът се реализира в изпълнение на Националната здравна стратегия (2014 2020) на Министерство на здравеопазването, Политика 2.6 “Развитие на електронно здравеопазване за реализация на Националната здравна информационна система“. Първоначално определения бюджет е 12 млн. лв.Основната цел на проекта е изграждане на Национална здравна информационна система (НЗИС). Това ще доведе до значително подобряване на качеството и ефективността на процесите в здравеопазването чрез използване на нови здравни технологии в областта на електронното и мобилното здравеопазване. Специфични цели на проекта са централизация и електронизация на ключовите регистри в сектор „Здравеопазване“, развитие и национално внедряване на национален идентификатор на пациентите пред Националната здравна информационна система, както и изграждане на среда за обмен на здравна информация, което включва електронен здравен запис, електронна рецепта и електронно направление, подсистема за събиране на информация от болници.


Сред целите са още осигуряване на съвместимост между нови и съществуващи информационни системи в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информатика и обмена ѝ в реално време, осигуряване на унифициран системен и приложен софтуер за изграждането на електронната система, както и изграждане на подсистема за онлайн наблюдение на здравеопазването и подпомагане взимането на управленски решения и др.