Д-р Пепа Ралчева завършва медицина през 1989 г. в Медицински университет – Варна. Придобива специалност „Педиатрия“ през 1995 г. Любовта ѝ към децата в неравностойно положение и децата със специални нужди я подтикват да кандидатства за позицията директор на Дома за медико-социални грижи за деца „Вяра, надежда и любов“ в Бургас. През последните 6 години работи заедно с екипа за осигуряването на качествена медицинска помощ на деца със специални нужди, оказвайки необходимата подкрепа на техните родители. 
Д-р Ралчева беше един от лекторите на III Глобален форум за подобряване на стандартите за грижа за недоносени деца, който се проведе в София на 2-3 декември.
 
- Какво представляват новите центрове за комплексни услуги за деца и как те посрещат нуждите на недоносените?
 
Центровете за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКО ДУХЗ) са нов вид лечебни заведения, които ще бъдат разкрити във всички области, като в зависимост от конкретните потребности в съответната област, те ще имат различен обем на дейност.
 
Във всички центрове амбулаторно ще се осъществява диагностика, физикална терапия, медицинска и психосоциална рехабилитация на деца с увреждания и хронични заболявания, както и почасови, и мобилни услуги за обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в центъра или в дома им.
 
Определени центрове, освен амбулаторни дейности, ще предоставят и допълнителни стационарни дейности, с които ще се осигурят специални грижи за деца до една година и дългосрочни грижи за деца. В тях ще се извършва комплексно лечение на недоносени деца, продължително лечение (до три месеца) след проведено активно болнично лечение, както и физикална терапия и рехабилитация (до шест месеца) за деца с тежки увреждания или хронични заболявания. Тези центрове ще предоставят и специализирани палиативни грижи за деца в терминално състояние. 
 
- Защо са необходими тези центрове за комплексни услуги?
 
Анализът на здравословното състояние на населението показва, че трябва да насочим усилията си към осигуряване на адекватни грижи за децата с вродени аномалии, децата с увреждания, със специфични потребности, недоносени деца и др. 
 
Данните от последните 5 години показват, че намалява броят на децата, постъпващи в Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), извеждат се основно здрави деца, но относителният дял на изоставените децата с увреждания, при които деинституционализация е по-трудна, е увеличен с 20%. В повечето случаи за децата с увреждания, които вече са настанени в ДМСГД, не може да се осигури грижа в семейна среда и единствената алтернатива им остава резидентна грижа в среда близка до семейната. Това налага, освен семействата на децата с увреждания, да се подкрепи и персоналът от различните видове социални услуги от резидентен тип, където основно се настаняват изведените деца с увреждания и хронични заболявания.
 
Считаме, че е необходимо медицинската грижа да се адаптира към емоционалните потребности на децата и да се развитият т.нар. „хуманизирани“ медицински грижи в лечебните заведения, които да осигуряват приятелска към децата и майките болнична среда и здравна система. Независимо, че от медицинска гледна точка са постигнати значителни успехи в лечението на много хронични заболявания, добри резултати може да има, когато медицинските дейности се съчетаят с определени социални практики, включително и психо-социална подкрепа, насочени не само към детето, но и към семейството му.
NEWS_MORE_BOX
 
 
През последните години усилията на държавата са насочени към предотвратяване на трайното настаняване на деца в ДМСГД, както и към извеждане на децата с увреждания от домовете за деца и младежи. Тези процеси могат да имат успех, ако се създадат услуги, които да подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания.
 
По тези причини здравното министерство планира да създаде центровете за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания, в които да се осигуряват необходимите интегрирани здравни и социални услуги, съобразени с потребностите на децата.
 
- Какви цели си поставяте с изграждането на тези центрове?
 
Основната цел е да се подобри здравният статус на децата с увреждания и хронични заболявания като се гарантира достъпът им до всички необходими медицински грижи и социални услуги. Също така с разкриването на този иновативен тип лечебно заведение в рамките на здравната система целим да осигурим подкрепа на семействата за превенция на изоставянето на деца с увреждания и настаняването им в специализирани институции. Комплексното обслужване, което ще включва лечение, рехабилитация, специализирани здравни услуги в дома или в центровете за настаняване от семеен тип, психо-социална рехабилитация, социална подкрепа и др., ще доведе до минимизиране на увреждането и на последствията от него още в ранна детска възраст. По този начин се увеличава шансът децата да водят самостоятелен и независим от околните живот.
От друга страна центровете ще координират и интегрират грижите за децата в системата на здравеопазване, както и с услугите в другите сектори – социални, образователни и др.
 
- Какво е особеното в тези центрове? Чий опит взаимствате в изграждането им? Какви стандарти „гоним“?
 
За първи път на едно място ще се предоставя комплексно интердисциплинарно медицинско обслужване за деца с хронични заболявания и специални потребности, което включва профилактика, диагностика, лечение, рехабилитация, продължително лечение, палиативни грижи, здравни грижи в дома им. В тези лечебни заведения, за разлика от ДМСГД, максималният срок за престой на децата е до 6 месеца, като по този начин няма да се допусне институционализирането на деца с увреждания. С цел запазване връзката родител-дете е осигурена възможност родителите да престояват с децата. Центровете ще осигуряват и подкрепа за родителите чрез обучение в грижите за дете с увреждане и чрез осигуряване на дневни и почасови услуги, които включват индивидуални и/или групови занимания с децата.
 
Всички необходими дейности и услуги на детето ще се определят след оценка на потребностите на детето, която ще се извършва от мултидисциплинарен екип, включващ  лекар, психолог и социален работник, като в зависимост от конкретния случай в него ще се включват и други специалисти. Този екип ще изготвя индивидуален медико-социален план за всяко дете, а семейството ще бъде включено като активен участник както в изготвянето, така и в изпълнението му.
 
Новият тип лечебно заведение ще предоставя и специални грижи за недоносени деца до 1 г., както и специализирани медицински грижи в дома или мястото на живеене на детето. 
 
В центровете ще се предоставят и специализирани палиативни грижи за деца в терминално състояние (дейност, която към момента не бе осигурена от сега съществуващата здравна мрежа).
 
При разработване на визията за новия тип лечебно заведение ЦКО ДУХЗ бяха взети предвид всички предимства и добри практики от системата за медико-социални грижи за деца, както и опита на неправителствения сектор при предоставянето на иновативни социални услуги. В хода на общественото обсъждане на проекта на Правилник бяха взети предвид и предложенията на всички заинтересовани страни. Изискванията за предоставяне на комплексни медицински грижи за деца с увреждания в центровете  са регламентирани в медицинския стандарт „Педиатрия“.
 
- Каква е ползата от центровете за комплексни услуги за здравето на недоносените деца и здравеопазването ни?
 
Прогресът на интензивната неонатална медицина прави възможно оцеляването на все по-малки недоносени деца. При тези деца е важно да се започне ранна интервенция, рехабилитация и кинезитерапия, обучение и подкрепа на семейството. Те се нуждаят от специфични медицински грижи и наблюдение, продължително лечение и рехабилитация, ранна диагностика на нарушения в развитието на детето, превенция, намаляване на последствия от увреждания. Затова се предвижда в центровете да има отделения за недоносени, които вече са преминали интензивно лечение, но все още се нуждаят от продължителни и специфични медицински грижи. Чрез тези грижи ще се извършва ранна интервенция с цел минимизиране на риска от трайни последствия за здравето на детето.
 
По този начин се разширява обхватът на здравните дейности за недоносени деца, осигуряват се необходимите медицински грижи, съобразно потребностите им, като се дава възможност и за активното участие на родителите в грижите за тях.