Министерството на здравеопазването удължава противоепидемичните Covid мерки до 12 октомври 2022 г., предаде Българското национално радио.

 

Към 7 октомври новите случаи на лица с Covid-19 са 685 за едно денонощие. Четиресет и осем от тях са установени с PCR, а 637 – с бързи антигенни тестове.


 

Поставянето на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба е задължително в лечебни заведения, специализирани институции за предоставяне на социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Изключение се допуска за деца до 6-годишна възраст.

 

Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора, да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

 

Всички работодатели, органи по назначаване и ръководства на висши училища следва да организират проветряване и дезинфекция на затворените помещения. 

 

До работните помещения и в помещенията на висшите училища не трябва да се допускат лица с прояви на остри респираторни болести - повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други. 

 

Следва да се проведе инструктаж на персонала, преподавателите и студентите за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант.

 

При възможност и по преценка следва да се организира и дистанционна форма на работния процес (надомна работа/работа от разстояние) и/или работно време с променливи граници или работа на смени.

 

Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, следва да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито. 

 

Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани, да използват средствата на информационните и комуникационните технологии, при възможност трябва да предоставят съответните услуги в електронна среда.

 

Противоепидемичните мерки са задължителни за прилагане от всички работодатели/органи по назначаване и физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите.