Началната лекарска заплата да се определя спрямо квалификацията, региона и болницата, в което медицинското лице практикува. 

 

Това предлага Българският лекарски съюз в модела си за мотивационно възнаграждение на лекарския персонал в болничната помощ. Той е разработен от Съвета по икономически и публични политики, който е изследователска и консултантска мрежа към Института по икономика и политики. Автори са на модела са д-р Йосиф Йосифов, , Кузман Илиев, д-р Владимир Сиркаров, Никола Филипов и Михаил Кръстев.


 

“Основната ни задача беше да бъде изготвен икономически издържан модел, който трудно може да бъде компрометиран и атакуван, модел, който може да се надгражда и доразвива, но в същото време да бъде устойчив във времето”, категоричен беше председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

 

Авторите предлагат минималното стартово заплащане на лекар в болничната помощ без стаж и допълнителна професионална квалификация да се изчислява като: 50% от средната работна заплата за конкретния район за конкретната специалност или 60% от стойността на медианната работна заплата отново, отнасяща се за конкретния район и конкретната специалност.

 

Предлага се класификатор на длъжностите, идентичен за всяка една лекарска специалност с 4 степени и 6 ранга във всяка степен.

 

Преминаването от ранг в ранг е в зависимост от минималния стаж в предходния ранг и нивото на специализация съобразно точки за професионална квалификация – CPD точки. Базовото скалиране на нивата на заплащане в ранговете и степените е взаимствано от медицинската практика в Германия.

 

Предлага се заплащането да е диференцирано на база специалност, ниво на компетентност на лечебното заведение и регион на планиране на ниво NUTS II.

 

С цел привличане на кадри е необходимо реализирането на целенасочена държавна политика по отношение на регионите, респективно по отношение на разположените в региона публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия. 

 

За регионите с публични лечебни заведения, които функционират в неблагоприятни икономически условия следва в резултат на държавната политика да се договори фиксирана добавка за медицинския и немедицинския персонал, подобна на Covid-добавките, които се отпускаха по време на локдауна.

 

Предвидено е „автоматично“ индексиране на минималните заплати - ежегодната индексация следва да е с 50% от ръста на среднопретеглените реимбурсни нива на клиничните пътеки за текущата година и 50% от ръста на хармонизирания индекс на потребителските цени през предходната календарна година, което е бюджетно неутрално решение.

 

Българският лекарски съюз, съвместно с професионалните асоциации на отделните лекарски специалности и центровете за следдипломна квалификация към медицинските университети, следва да разработи единна методология за присъждане на CPD точки на базата на стандартни обучения за повишаване на квалификацията.

 

Необходимо е и въвеждането на нива на компетентност на ЛЗ чрез промени в Закона за ЛЗ.

 

На базата на Закона за достъп до обществена информация трябва да се изиска от Националната агенция за приходите деперсонифицирана информация за основните заплати на лекарите-специалисти по съответните специалности с разбивка по ниво на компетентност на лечебните заведения и на региони на ниво NUTS 2 (Регионален брутен вътрешен продукт (по стандарт на покупателната способност на жител по региони).

 

Данните следва да се обработят статистически съгласно общоприета методология за качество на данните, да се извършат съответните срезове по специалности, региони и ниво на компетентност на съответното звено на ЛЗ.

 

Следващата стъпка е за всяка от посочените разбивки да се изчисли максимизационната функция – max (50% от средната работна заплата; 60% от стойността на медианната работна заплата; минимална работна заплата за страната), а в последствие така изчислените стойности да залегнат като база за минимална работна заплата в ранг 1 на лекарите-специалисти.

 

Останалите длъжности и рангове се изчисляват резултативно, на базата на заложени пропорции. 

 

Разработената методология за минимално заплащане, следва законово да бъде „вложена“ в Постановление на Министерския съвет, както е примера с националното МРЗ.

 

Националната класификация на професиите и длъжностите, водена от Националния статистически институт, следва да се съобрази с предложения класификатор на длъжностите за лекарите.