На свое заседание Управителният съвет на Българския лекарски съюз (БЛС) подкрепя исканията на лекарите, работещи в Здравна каса, за увеличение на заплатите. 

 

“БЛС подкрепя справедливите искания на колегите, работещи в Районна здравноосигурителна каса и Национална здравноосигурителна каса. 


 

Оценката за труда им е оскърбителна и показва непознаване на отговорностите, които носят. Заплащането им не отговаря по никакъв начин на огромното натоварване, на което са подложени”, категорични са от Лекарското съсловие.  

 

“Наред с необходимостта от увеличение на заплатите от БЛС сме на мнение, че е необходимо реформиране и рационализиране на щата в РЗОК в страната, оптимизиране и улесняване на процесите на работа на колегите, работещи в тези структури. 

 

Решаването на проблема не минава през назначаването на стотици нови служители, на обидно ниски заплати.

 

Подобна стъпка няма да доведе до по-добра организация на работа и няма да удовлетвори работещите там,  а напротив - ще утежни и без това тромавата структура”, категорични са от БЛС. 

 

Националната здравноосигурителна каса осъществява задължителното здравно осигуряване.

 

Участва в преговорите и в подписването на Националния рамков договор (НРД) с представителите на съсловните организации на лекарите и стоматолозите.

 

Гарантира достъпност и равнопоставеност при обезпечаването на осигурените лица с медицинска помощ в рамките на гарантиран пакет услуги, както и пълно или частично заплащане на лекарствените средства по списъците в НРД.

 

Здравната каса прави анализи и предложения за вида и обема медицинска помощ, по видове медицински дейности и стойността им.

 

Управлява резерва от средства на НЗОК и разпределя паричните средства на НЗОК към районните здравноосигурителни каси за осъществяване на задължителното здравно осигуряване.

 

Разработва годишен бюджет на НЗОК и се отчита за изпълнението му. Изготвя и модели за заплащане на изпълнителите на медицинска помощ. 

 

Изгражда, развива и управлява национална информационна система за нуждите на задължителното здравно осигуряване.

 

Сключва договори за заплащане на лекарствени средства и консумативи с производители, доставчици и аптеки по списъци на лекарствени средства, утвърдени в НРД. 

 

Осъществява международна дейност на основата на двустранно и многостранно сътрудничество, и администрира проекти, по които НЗОК е страна.

 

Системно информира осигурените лица за мерките по опазване и укрепване на здравето им. 

 

Осъществява медицински и финансов контрол върху задължителното здравно осигуряване.