Стартира кампания на Българския фармацевтичен съюз за набиране на бази за преддипломен стаж на студенти по фармация випуск 2021/ 2022 г. Провеждането на шестмесечен преддипломен стаж в аптека е основно изискване за придобиване на образователно-квалификационна степен в професионално направление фармация. 

 

Инициативата е възможна благодарение на сключени договори между Българския фармацевтичен съюз и Фармацевтичия факултет към Медицински университет – София, Медицински университет – Пловдив, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна, Медицински университет – Плевен и Факултет по химия и фармация към Софийски университет "Св. Климент Охридски".


 

Всички търговци на дребно на лекарствени продукти (аптеки), които ще приемат да обучават студенти, трябва да отговарят на определени критерии.

Аптеката трябва да има валидно разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти. Дейностите в нея и провеждането на преддипломния стаж трябва да са в съответствие с действащото законодателство и с Правилата за добра фармацевтична практика на БФС

 

Аптеката трябва да извършва най-малко една от следните дейности - да отпуска лекарствени продукти от всички фармакологични групи, да има сключен договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от Националната и/ или регионалната здравноосигурителна каса. Трябва да отпуска лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, да изготвя лекарствени форми по магистрална и фармакопейна рецептура, да предоставя необходимите условия за провеждане на стажа и на английски език.   

         

Всяка аптека може да обучава не повече от трима студенти съобразно своя капацитет и възможности. Трябва да се определи магистър-фармацевт, от персонала на аптеката, който лично да отговаря за стажантите и изпълнението на програмата на стажа. Отговорникът за преддипломния стаж и всички магистър-фармацевти в аптеката трябва да са правоспособни магистър-фармацевти, редовни членове на Българския фармацевтичен съюз. Контролът върху провеждането на стажа трябва да се осъществява от ръководителя на аптеката, който ежемесечно ще се отчита съгласно указанията на съответния фармацевтичен факултет.

 

Подреждането на базите за обучение, ще се извършва съобразно обема от дейности, извършвани от аптеката.

 

Българският фармацевтичен съюз подчертава, че в помощ на магистър-фармацевтите ръководители и ментори на преддипломния стаж е разработено "Ръководство за магистър-фармацевти, ръководители на преддипломен стаж в аптека на студенти за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ в професионално направление „Фармация". То е изготвено за проследяване и документално отразяване на най-важните аспекти на професионалната практика по време на преддипломния стаж.

 

Единствено магистър-фармацевт, изпълняващ изискванията на ръководството може да кандидатства за акредитация като форма на продължаващо обучение ръководенето на преддипломния стаж на стажанти и да получи кредитни точки в Категория Г, съгласно Правилата за продължаващо обучение на магистър-фармацевтите в България.

 

Допълнителна информация относно регистрацията и програмата може да намерите на сайта на Българския фармацевтичен съюз.