Бързото разпространение на вируса в световен мащаб увеличи многократно търсенето на тестове за откриване и диагностика на COVID-19. Редица държави, в това число и България, започнаха кампания по закупване на тестове.


След решение на Министерският съвет от вчера, Здравното министерство ще закупи от OSANG Healthcare Co., Ltd - Република Корея 42 000 Real-time PCR теста за откриване (детекция) на стойност 340 500 щ.д. с включени транспортни разходи. Средствата ще бъдат осигурени по проект BG16RFOP001-4.003-0001 „Борба с COVID 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


Първата доставка за България от посочената компания бе одобрена с Решение № 249/10.04.2020 г. на Министерски съвет. Посочените тестове са познати на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) и са доказали своите качества.Министерският съвет прие също така решение за одобряване на проект на Споразумение между Министерството на здравеопазването и BIONEER CORPORATION - Република Корея, за доставка на тестове за екстракция ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit за COVID-19.


Министерството на здравеопазването ще закупи 41 280 теста за екстракция на вирусна РНК- ExiPrep Dx viral DNA/RNA kit (при комплект от 96 бр., 430 комплекта) на обща стойност 267 610 щ.д с включени транспортни разходи. Средствата ще бъдат осигурени по проект BG16RFOPOO 1-4.003-0001 „Борба с COV1D 19“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.


„Провеждането на тестове за доказване на новия коронавирус е в основата на надзора на заболяването и вземането на решения, свързани с овладяването на епидемичното му разпространение и защитата здравето на населението. Поради тези причини е от особена важност да бъдат осигурени за нуждите на здравната система на България достатъчни количества тестове“, допълват здравните власти.