Ръководството на УМБАЛ „Александровска“ предприе оздравителни мерки, които вече дават своя резултат. Целта им бе да се стабилизира финансовото състояние и да се гарантира устойчиво развитие на лечебното заведение. 

 

Болницата приключи деветмесечието на 2021 г. с намаление на текущата загуба с 80% спрямо същия период на миналата година или с 3 624 000 лв. Общите задължения към доставчици са намалени с 4% или с 1 696 000 лв. спрямо същия период на миналата година. 


 

Това показват данните от финансовия отчет и отчета за дейността на УМБАЛ „Александровска“ за периода януари-септември 2021 г., които бяха разгледани и приети на заседание на Съвета на директорите.

 

На първо място лечебното заведение отчита, че е намалило разходите за поддръжка на оборудване и софтуер, за почистване, пране и стерилизация, за телефони, интернет, пощенски и куриерски услуги, както и разходите за командировки и представителните разходи.

 

Увеличени са разходите за персонал, най-вече за сметка на изплатени възнаграждения на персонала и на специализантите, на допълнителни плащания за извършени трансплантации (за 2021 г.).

 

В това число влизат и възнаграждения от платени медицински услуги, съгласно Вътрешните правила на лечебното заведение за стимулиране на персонала, ангажиран в борбата срещу Covid-19.

 

Приходите от основна дейност са увеличени с 32% или с 12 878 000 лв. Използваемостта на леглата е увеличена с 18 пункта спрямо същия период на миналата година.

 

Броят на преминалите болни е нараснал, също както и броят на реализираните леглодни.

 

През деветмесечието на 2021 г. пандемията продължи да бъде доминиращ фактор за интензитета и характера на дейността на болницата, най-вече заради различните ограничения, но и заради променената локация и функции на част от клиниките. 

 

Считано от октомври 2021 г. структурата за лечение на Covid-пациенти заема голяма част от Втори хирургичен блок, което дава отражение и върху резултатите за деветмесечието на 2021 г. 

 

Особено неблагоприятно върху дружеството се отразява ограничаването на плановите операции и плановите хоспитализации.

 

Друг фактор, пряко свързан с разпространението на Covid-19, е намаляването на платените медицински услуги. 

 

С оглед регистрирания нов епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в страната, в условията на епидемично разпространение на Covid-19 бяха редуцирани консултативните прегледи, платените консултации и другите платени медицински услуги, които също представляват сериозен приход за дружеството.

 

Данните от финансово-икономическия анализ за деветмесечието на 2021 г. съпоставими с данните от анализа на 2020 г., показват, че въпреки негативните тенденции в минали периоди, е налице воля за промяна и са направени реални стъпки за преодоляване на негативните тенденции. 

 

Вече има видими индикации за напредък и въпреки, че трендът на развитие на Covid пандемията остава непроменен, при добра организация на дейността на болницата, тя би могла да излезе от критичното състояние и да покаже възходящо развитие още в недалечно бъдеще.

 

Към настоящия момент са предприети редица оздравителни мерки, насочени към преодоляване на част от тези тенденции. 

 

Очакванията на УМБАЛ “Александровска” са това да доведе до трайно намаляване на разходите в някои сегменти, както и до увеличаване на приходите от някои дейности на лечебното заведение.

 

Отнася се за областите на дейност, в които това е възможно в условия на силно конкурентната среда и на недофинансиране, в които УМБАЛ „Александровска” функционира през последните години.