Със заповед на министъра на здравеопазването, Университетската многопрофилна болница за активно лечение “Александровска” с прилежащите ѝ структури е одобрена да извършва дейности по клинично обучение на студенти по „Медицина“, „Дентална медицина“ и „Фармация“ и на студенти по „Здравни грижи“ (медицински сестри, медицински лаборанти, рехабилитатори). Срокът на разрешението е пет години.

 

В болницата може да се обучават лица с професионална квалификация „лекар“ по 29 клинични специалности; лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ по специалността „Орална хирургия“; лица с професионална квалификация „лекар“ и професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ по специалността „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“; лица с професионална квалификация по „Здравни грижи“ по специалностите „Анестезиология и интензивни грижи“ и „Операционна и превързочна техника“ (за мед. сестри и акушерки), и „Психиатрични здравни грижи“ (за мед. сестри и фелдшери). 


 

Сред другите обучаващи се са лица с висше немедицинско образование по „Клинична психология“ (за психолози), по „Клинична химия“ (за лица с квалификация в областта на биологическите и химическите науки и биотехнологиите) и по „Лабораторна имунология“ (за биолози, биохимици, молекулярни биолози, биотехнолози).

 

Лечебното заведение е създадено като Софийска първостепенна болница през 1879 г., когато заема две сгради на мястото на мавзолея на княз Александър І. 

 

Днес основната дейност на УМБАЛ „Александровска" е медицинска, разглеждана като единство от диагностично-консултативна, лечебна, профилактична, научна, научно-приложна и учебно-преподавателска в областта на хуманната медицина. 

 

Мисията на университетски и лечебен център се осъществява в съответствие с действащото законодателство в страната, международните здравни договори и конвенции, основните принципи, залегнали в Националната здравна стратегия, както и етичния кодекс на съсловната организация на лекарите в България, категорични са от болницата.

 

УМБАЛ „Александровска" е основна клинична база на Медицински университет – София. В клиниките й се провежда специализация и следдипломна квалификация на висшите медицински кадри - лекари, студенти по медицина, стоматология и фармация, и специалисти по здравни грижи - медицински сестри, рехабилитатори, лаборанти, с възможност да участват пряко в клиничната дейност по време на техния стаж и практически занимания.

 

Развиването на тази дейност е основен приоритет на лечебното заведение, за което спомага организирането и участитето в научни срещи и проекти с лечебно-диагностична, организационно-методична и профилактична насоченост.