Общо 5 064 служители на центровете за спешна медицинска помощ в страната са преминали петдневно теоретично и практическо обучение. То се осъществява по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). 

 

В периода 15-19 август 2022 г. в обучителния процес са включени 66 души - работещи в центровете за спешна медицинска помощ в Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Русе, Смолян, София, Стара Загора и Шумен, съобщиха от Министерството на здравеопазването.


 

Обученията се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ. Преподавателският екип се състои от български лекари с дълъг професионален опит. 

 

Проектът ПУЛСС има за цел да надгради знанията и уменията за работа със спешни пациенти на близо 7 000 души, ангажирани в системата на спешната медицинска помощ у нас. 

 

След като работещите в спешното преминат курсовете, Министерството на здравеопазването планира обучение и на работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

 

По линия на проекта за Националния център за обучение и квалификация са закупени специализирани медицински манекени (симулатори), както и необходимото за провеждането на обученията офис оборудване и обзавеждане, а всички 170 филиала на центровете за спешна медицинска помощ са оборудвани с нови компютърни конфигурации.

 

През юни месец 2022 г. бяха обявени данни от анкета относно удовлетвореността на участващите в обученията медицински специалисти. Седемдесет и един процента от общо 292 представители на спешните екипи в страната поставиха най-високата оценка в скалата за практическата насоченост на курсовете, т. е. “много добра”. Оценка „добър“ дадоха 27 % от анкетираните, а „слаб“ – 2%.

 

Министерството на здравеопазването изпълнява проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ в качеството си на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

 

Основна цел на проекта е подобряване качеството на предоставяната спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Общият бюджет на ПУЛСС възлиза на 7 млн. лв., които са 100% безвъзмездна финансова помощ.

 

На въпроса „Каква е вашата оценка за знанията и уменията, които обучението Ви дава?“ 

68% от анкетираните дават най-високата възможна оценка – „много добър“ за знанията и уменията, които са получили от курсовете, други 31% посочват оценка „добър“,  а 1% от курсистите посочват, че не са удовлетворени.