От 273 на 500 лица се увеличава броят на специализантите в системата на здравеопазването по проект „Специализация в здравеопазването” (BG05M9OP001-1.015-0001) след сключване на допълнително споразумение. 

 

През месец септември 2021 г. са одобрени промени в критериите за избор на операция „Специализация в здравеопазването“. Те касаят както увеличение на бюджета, така и промени в индикаторите за изпълнение и резултат.


 

С промените се предвижда общият бюджет на проекта да се увеличи от 3 500 000 лв. на 5 852 900 лв. 

 

От 190 на 350 се увеличава броят на заетите участници, включително самостоятелно заети в приоритетни сектори на икономиката.

 

Очакваните резултати след приключване изпълнението на проекта са броят на участниците, придобили квалификация, да се увеличи от 218 на 230 специализанти. От 50 на 270 ще се увеличи броят на участниците в процес на специализация.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Основна цел на „Специализация в здравеопазването” е да подпомогне повишаването на професионалния капацитет на обучаващите се специализанти в системата на здравеопазването и осигуряването на по-качествени здравни услуги.

 

Проектът дава възможност на лица, започнали обучението си за придобиване на специалност да продължат и да го завършат. 

 

Специфичните цели са подобряване достъпа на 250 специализанти за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (лекари-специализанти, лекари по дентална медицина-специализанти, специализиращи медицински сестри и акушерки) и разширяване възможностите за повишаване на знанията и уменията им.

 

Системата има за цел управлението на процеса по регистрация, кандидатстване в обявени процедури за подбор на специализанти за финансиране и поддръжка на информацията, свързана с участниците в проекта.

 

Основните дейности са свързани със заплащане на таксите за теоретично и практическо обучение на специализантите и предоставяне на стипендии в размер на две минимални работни заплати на месец за лица без доходи. 

 

За специализантите, които се обучават на места, за които държавата финансира обучението е допустимо предоставяне на стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

 

Един от често задаваните въпроси сред желаещите да участват в проекта е дали, ако са сключили трудов договор се налага неговото прекратяване. 

 

Независимо дали специализантът получава трудови възнаграждения/ възнаграждение за извършване на лечебно-диагностична дейност/ възнаграждение от служебно правоотношение или упражнява икономическа дейност може да кандидатстват за заплащане по проекта на предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение.

 

Специализантите могат да кандидатстват за заплащане само на такса и провеждане на обучение или за заплащане на такса, обучение и стипендии, или само за стипендии.