Около 40 биоподобни лекарствени продукти са одобрени към момента в Европейския съюз. Най-много регистрирани биоподобни търговски наименования има в Германия - 22 , a във Франция те са 15. Следват ги държави като Чехия с 14 броя, Финландия, Белгия и Хърватия с 13. У нас регистрираните биоподобни търговски наименования са 11. Това стана ясно по време на конференция в Народното събрание, посветена на биоподобните продукти. Тя бе организирана от Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА) и Лекарства за Европа.

 

Присъстващите на събитието обсъдиха основните политики и практики за оптимизиране на социалните ползи от прилагането на биоподобни лекарствени продукти, навлизането им на европейския пазар, тяхното ценообразуване и реимбурсиране на биоподобните лекарствени продукти и други. 


 

Статистиката показва, че биоподобните лекарства се използват в Европейския съюз от 2006 г. като алтернатива на референтните лекарствени продукти. Само за последните 10 години в страните от Европейския съюз е натрупан почти 100% от клиничния опит, свързан с употребата на биоподобни лекарства. Над 700 млн. дни е общата продължителност на лечението на пациентите. По данни за 2016 г. продажбите на 9 от 10 биоподобни лекарства се реализират в Европейския съюз. 

 

Достъпът на пациентите до съвременни терапии може да се подобри чрез биоподобните лекарства, освен това ще намалеят разходите за системите на здравеопазване в Европейския съюз, включително и в нашата страна, посочиха експерти. От 2006 до 2016 г. в Европейския съюз са спестени около 1,5 млрд. евро от въвеждането на биоподобни лекарствени продукти. Очаква се до 2020 г. спестяванията в Европа и САЩ да достигнат 49 млрд. евро.

 

NEWS_MORE_BOX

 

За да се осигури навременен достъп на повече пациенти, които имат нужда от съвременно лечение, е важно да има държавна политика, насочена към подобряване информираността на медицинските специалисти и пациентите относно качеството, безопасността и ефикасността на биоподобните лекарства и насърчаване на използването им. Около тази теза се обединиха участниците в конференцията. 

 

Биоподобните лекарства са възможно най-близки или подобни на вече съществуващи биологични лекарства (референтни лекарства), които са показали клинична еквивалентност по отношение на профила на ефикасност и безопасност. Те са нови биологични продукти, подобни и много близки по идентичност, на вече разрешени за употреба медикаменти.