От 31 януари започна приемането на проектите на общинските болници, които могат да кандидатстват за финансиране с европейски средства по линия на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.” Право да кандидатстват имат 30 лечебни заведения, за които са предвидени 138 млн. лв.


Със средствата болниците ще могат да извършат обновяване на апаратурата си, както и да развият възможностите си за диагностика и лечение на онкологичните заболявания. Конкретните лечебни заведения са подбрани от Министерство на здравеопазването по обективни критерии като местоположение, наличие на специалисти, брой преминали болни, използваемост на легловата база и други. След публикуването им на сайта на здравното ведомство за обществено обсъждане, те са одобрени и от Министерския съвет.


19 от болниците ще кандидатстват за финансиране по Схема BG161PO001/1.1-11/2010 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”. Комплексните онкологични центрове и специализирани болници за онкологични заболявания в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Враца, Пловдив, Русе, София, Стара Загора, Хасково, Шумен могат да получат 65 млн. лв. за осигуряване на нужната им апаратура за диагностика и лечение.Минималната сума на всеки проект е 3 млн. лв., а максималната – 6,5 млн. лв. Болниците в Балчик, Велинград, Гоце Делчев, Казанлък, Карлово, Лом, Самоков, Сандански, Свищов могат да получат 33 млн. лв. за оборудване на отделенията си с необходимата модерна апаратура за лечение на различни заболявания. Минималната сума на всеки проект е 2 млн. лв., а максималната – 3,7 млн. лв.


От възможностите за финансиране от ЕС могат да се възползват и други 11 болници, които се намират в малки общини. За тях са предвидени 40 млн. лв., с които да се преструктурират в медицински центрове или да развият структури за рехабилитация и долекуване. Лечебните заведения се намират в общините Тетевен, Бяла, Тутракан, Омуртаг, Свиленград, Разлог, Етрополе, Белоградчик, Елхово, Крумовград, Девин. Финансирането ще бъде предоставено по Схема BG161PO001/4.1-05/2010 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали”. Минималните суми за всеки проект са 1 млн. лв., а максималните – 4,6 млн. лв.


Проектните предложения се подават в Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Отдел „Изпълнение на програмните приоритети”.


Крайният срок е 12 август 2011 г., 16:00 ч. Пълният комплект от документи и Изискванията за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013г.” на адрес www.bgregio.eu, Секция „Отворени търгове”, както на единния информационен портал „Структурни фондове на Европейски съюз”: www.eufunds.bg.