Тежки нарушения установи приключилата проверка на Министерството на здравеопазването в Дома за медико-социални грижи (ДМСГД) в Плевен, заяви министърът на здравеопазването Десислава Атанасова. По време на посещение в града в началото на месеца тя посети внезапно Дома след постъпили сигнали за нарушения в грижите за децата. 

 
18 са починалите деца от дома в Плевен през последната година и половина. В дома са настанени над 150 деца, за които се грижат 172 служители. 
 
Проверката на Инспектората констатира нарушения на правилата и изискванията за хранене на децата, съхранението на хранителните продукти, възлагането на обществените поръчки, заприходяването на получаваните дарения, пропуски в системата за финансово управление и контрол. Хранителното меню на децата в дома не е било съобразено със здравословните им проблеми, дажбите не са отговаряли на изискванията за грамаж, разнообразие на храната, начина на поднасяне. В резултат на това много от децата не са наддавали на тегло, което не може да бъде обяснено единствено с техните придружаващи заболявания. 
 
На комисията не са предоставени документи, които да доказват количеството и качеството на готовата храна. „Не е нормално при толкова голям персонал, включително лекари, сестри, в Дома да има деца на 10 и повече години с тегло под 10 килограма”, заяви министър Атанасова. Проверяващите установяват, че „първо“, „второ“ и „трето“ ястие са смесвани и храната е давана на децата в шишета, вместо да им бъдат изграждани навици да се хранят самостоятелно. 
 
Констатирани са нарушения и при съхраняване на продуктите. В един от складовете на дома са намерени на едно място белина и хранителни продукти. 
 
Установени са нарушения при проверката на касовата наличност, както и воденето на документооборота. Липсват документи за извършени разходи, а даренията са извършвани без подпис от страна на дарителя, което води до съмнения за количествата.    
 
Министър Десислава Атанасова обяви, че в момента за временен директор на Дома в Плевен е назначен директорът на Регионалната здравна инспекция в града, който ще носи цялата отговорност. Той ще заема длъжността до провеждането на конкурс за нов директор през следващата седмица. 
 
Всички констатации от проверката на Инспектората на Министерство на здравеопазването ще бъдат представени на Държавната финансова инспекция и Главна инспекция по труда, посочи Десислава Атанасова. Тя уточни, че Окръжна прокуратура - Плевен се е заела с данните от проверката. Предстоят проверки и в другите домове за медико-социални грижи за деца в страната.
 
Съвместно с неправителствените организации ще бъде направена оценка на грижите за децата във всеки един дом, както и на тяхното физическо и психическо състояние. Министър Десислава Атанасова обяви, че в ход са проекти по оперативни програми за деинституционализация на домовете за деца, които включват конкретни действия за осигуряване на подкрепящи грижи и извеждане от домовете и настаняване на децата в приемни семейства и защитени жилища.